start2 (2)
40654,40663,40675,40676,
2017-05-19
  Nieuw - Strada lex  
 
 
NIEUWE UITGAVEN
 
 
RECHTSTAKKEN
 
 
WETBOEKEN
 
 
OPLEIDINGEN
 
 
TIJDSCHRIFTEN
 
 
REEKSEN
 
 
DIGITAAL
 
 
 
 
Bouwrecht
Burgerlijk contractenrecht
Familiaal vermogensrecht
Jeugdrecht
Personen- en familierecht
Schenkingen
Verbintenissenrecht
Verzekeringsrecht
Zakenrecht
Directe belastingen
Fiscaal recht - algemeen
Indirecte belastingen
Chinees ondernemingsrecht
Financieel recht en boekhoudrecht
Handelscontractenrecht
Mededinging en handelspraktijken
Ondernemingsrecht
Vennootschapsrecht
Vervoerrecht
Auteurs en mediarecht
Industriële eigendom (merken, tekeningen en modellen, octrooien)
Internationaal privaatrecht
Internationaal publiekrecht
Arbeidsrecht
Sociaalstrafrecht
Socialezekerheidsrecht
Ziekte en arbeidsongevallen
Administratief recht
Arbitragehof
Lokale overheden
Nationaliteit en Vreemdelingenrecht
Onderwijs, ambtenarenrecht
Openbare financiën
Overheidsopdrachten
Politie, Milities en Rijkswacht
Staatsrecht
Fundamentele rechten en vrijheden
Gezondheidsrecht
Sportrecht
Vermogensplanning
 
 

Vademecum Vennootschapsbelasting 2017

Een resultaatgerichte benadering

Uitgever : Larcier

Dit basiswerk behandelt de vennootschapsfiscaliteit aan de hand van het schema van de resultatenrekening, waardoor de verwevenheid van het inkomstenbelastingenrecht en de boekhoudkundige praktijk centraal komt te staan. Jaarlijkse editie.

 
Papieren versie
verkrijgbaar
€ 230,00
 
 
Beschrijving
 
 
Inhoudstafel
 
 
Technische
fiche
 
 
Auteurs
 
 
Uittreksels
 
 
Downloads
 
 
Recensies
 
 
Suggesties
 
 

Claude Chevalier benadert de vennootschapsfiscaliteit aan de hand van het schema van de resultatenrekening. Door deze benadering komt de verwevenheid van het inkomstenbelastingenrecht en de boekhoudkundige praktijk centraal te staan. Deze structuur leent zich er ook toe om verbanden te leggen met enerzijds, andere fiscale rechtstakken (personenbelasting, BTW, registratierechten, gewestbelastingen) en anderzijds, niet-fiscale rechtstakken (vennootschapsrecht, arbeidsrecht, sociaalzekerheidsrecht).

Deze «resultaatgerichte» benadering is bijzonder origineel. Zij geeft de auteur de gelegenheid om zeer diep te graven in alle mogelijke hoofd- en nevenaspecten van de grondslag van de vennootschapsbelasting, waardoor het boek een echt referentiewerk is.

De talrijke verwijzingen naar recente rechtspraak laten toe na te gaan in welke mate de administratieve zienswijze in overeenstemming is met de thans vigerende wettelijke bepalingen.

De materie is bijgewerkt tot april 2017. Jaarlijks verschijnt een nieuwe editie van het Vademecum Vennootschapsbelasting.

Wie intekent op een abonnement op de jaarlijkse editie geniet een blijvende abonnementskorting van 15 % op elke editie. Contacteer herman.verleyen@larciergroup.com of 09 269 97 96

 

Deze editie 2017 zal in mei 2017 beschikbaar zijn.
>>> Om een idee te krijgen van de inhoud en de aanpak, kunt u alvast de integrale inhoudstafel (meer dan 60 p) en enkele uittreksels raadplegen (zie de gelijknamige tabs)

In de editie 2017 wordt rekening gehouden met de recente ontwikkelingen in rechtspraak en rechtsleer en wordt o.a. ook de aandacht gevestigd op:

-        de fiscale relevantie van de nieuwe criteria ter bepalingen van kleine vennootschappen en micro-vennootschappen ;

-        de vervanging van de octrooiaftrek door een aftrek voor innovatie-inkomsten en de mogelijkheid om een vrijgestelde innovatiereserve aan te leggen;

-        de gewijzigde fiscale aspecten van crowdfunding aan startende ondernemingen;

-        de gewijzigde bepalingen inzake tarieven en vrijstellingen van roerende voorheffing m.b.t. dividenden en interesten waaronder de herinvoering van een RV-tarief van 15 % voor dividenden uitgekeerd door vastgoedbevaks en GVV die investeren in zorgwoningen;

-        de invoering van een fiscaal regime voor het gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds;

-        de invoering van de mogelijkheid om exitbelastingen op gespreide wijze te betalen;

-        de uitbreiding van het tax shelter stelsel voor audiovisuele werken tot de podiumwerken;

-        de gewijzigde regels mbt het te verwerpen bedrag dat berekend wordt op de voordelen alle aard voor bedrijfswagens ;

-        de invoering van rapporteringsverplichtingen ingevolge het BEPS-rapport;

-        de nieuwe aanslagtermijn die van toepassing is na een procedure inzake verrekenprijzen;

-        de invoering van het diamantstelsel vanaf aanslagjaar 2017;

-        de wijziging van de fiscale regeling inzake privé-meerwaarden n.a.v. de inbreng van aandelen in vennootschap;

-        de fiscale mogelijkheid om kosten mbt investeringen in onderzoek in rekening te brengen ondanks het boekhoudrechtelijk verbod om deze voortaan af te schrijven;

-        de schrapping van de uitzonderlijke resultaten in de resultatenrekening en de fiscale relevantie van nieuwe adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen.