start2 (0)
40654,40663,40665,40673,
2017-06-22
  Nieuw - Strada lex  
 
 
NIEUWE UITGAVEN
 
 
RECHTSTAKKEN
 
 
WETBOEKEN
 
 
OPLEIDINGEN
 
 
TIJDSCHRIFTEN
 
 
REEKSEN
 
 
DIGITAAL
 
 
 
 
Bouwrecht
Burgerlijk contractenrecht
Familiaal vermogensrecht
Jeugdrecht
Personen- en familierecht
Schenkingen
Verbintenissenrecht
Verzekeringsrecht
Zakenrecht
Directe belastingen
Fiscaal recht - algemeen
Indirecte belastingen
Chinees ondernemingsrecht
Financieel recht en boekhoudrecht
Handelscontractenrecht
Mededinging en handelspraktijken
Ondernemingsrecht
Vennootschapsrecht
Vervoerrecht
Auteurs en mediarecht
Industriële eigendom (merken, tekeningen en modellen, octrooien)
Internationaal privaatrecht
Internationaal publiekrecht
Arbeidsrecht
Sociaalstrafrecht
Socialezekerheidsrecht
Ziekte en arbeidsongevallen
Administratief recht
Arbitragehof
Lokale overheden
Nationaliteit en Vreemdelingenrecht
Onderwijs, ambtenarenrecht
Openbare financiën
Overheidsopdrachten
Politie, Milities en Rijkswacht
Staatsrecht
Fundamentele rechten en vrijheden
Gezondheidsrecht
Sportrecht
Vermogensplanning
 
 

Evaluatie en vergoeding van lichamelijke schade

Herziene editie - 2017

Uitgever : Larcier

Het werk geeft een overzicht van evaluatie en vergoeding van lichamelijke schade, ngv de specifieke wetgeving waaronder het slachtoffer valt, diens sociale status (zelfstandige, werknemer, ambtenaar) en of de schade integraal of forfaitair vergoed wordt.

 
Papieren versie
verkrijgbaar
€ 90,00
 
 
Beschrijving
 
 
Inhoudstafel
 
 
Technische
fiche
 
 
Auteurs
 
 
Uittreksels
 
 
Downloads
 
 
Recensies
 
 
Suggesties
 
 

Inventaris van de verschillende en uiterst verspreide wetgevingen

De lichamelijke schade en de daaruit voortvloeiende  arbeids)ongeschiktheid wordt door verschillende Wetten en reglementeringen behandeld in het gemeen recht (Burgerlijk Wetboek), het strafrecht, de sociale zekerheid en op andere diverse plaatsen en volgens de aard van de veroorzaakte schade.


Toelichting bij de evaluatie in de verschillende en zeer uiteenlopende stelsels:

De evaluatie en de vergoeding van lichamelijke schade is een zeer complexe aangelegenheid die van situatie tot situatie moet bekeken worden en meestal afhankelijk is van de specifi eke wetgeving waaronder het slachtoff er valt, zijn sociale status (rechthebbende als zelfstandige, werknemer, ambtenaar of niet) en of de geleden schade integraal dan wel forfaitair vergoed wordt.
Zowel de wetgeving op het gebied van arbeidsongevallen, beroepsziekten en in privéverzekeringen wordt behandeld.

Uiterst volledig en praktijkgericht:

De auteur geeft een overzicht van de  evaluatie als slachtoffer van  verkeersongevallen,  als zwakke weggebruiker, als slachtoffer van agressie wegens geweldpleging en terrorisme, van asbest, van arbeidsongevallen, beroepsziekten, medische fouten, in gemeenrecht wegens de aansprakelijkheid van derden.

Er wordt dieper ingegaan op de vereiste kwaliteiten van de arts-deskundige en de gevolgde procedure. Enkele speciale topics komen aan bod: de schade bij kinderen, bij bejaarden en als gevolg van hersentrauma’s.


De lezer krijgt ook de uitleg waarom de evaluaties van de lichamelijke schade niet kunnen doorgetrokken worden van het ene stelsel naar het andere. Ook al zijn de verschillende stelsels als het ware communicerende vaten, toch kan men het bekomen percentage arbeidsongeschiktheid in het ene stelsel daarom nog niet doen gelden in het andere.

Dit standaardwerk over de evaluatie en de vergoeding van lichamelijke schade mag in geen enkele bibliotheek ontbreken van al diegenen die met de menselijke schade geconfronteerd worden, zij het als advocaat, magistraat, medische deskundige, behandelende arts, raadgever, ziekenfondsen, vakbonden,