start2 (1)
40654,40663,40664,
2016-09-08
  Nieuw - Strada lex  
 
 
NIEUWE UITGAVEN
 
 
RECHTSTAKKEN
 
 
WETBOEKEN
 
 
OPLEIDINGEN
 
 
TIJDSCHRIFTEN
 
 
REEKSEN
 
 
DIGITAAL
 
 
 
 
Bouwrecht
Burgerlijk contractenrecht
Familiaal vermogensrecht
Jeugdrecht
Personen- en familierecht
Schenkingen
Verbintenissenrecht
Verzekeringsrecht
Zakenrecht
Directe belastingen
Fiscaal recht - algemeen
Indirecte belastingen
Chinees ondernemingsrecht
Financieel recht en boekhoudrecht
Handelscontractenrecht
Mededinging en handelspraktijken
Ondernemingsrecht
Vennootschapsrecht
Vervoerrecht
Auteurs en mediarecht
Industriële eigendom (merken, tekeningen en modellen, octrooien)
Internationaal privaatrecht
Internationaal publiekrecht
Arbeidsrecht
Sociaalstrafrecht
Socialezekerheidsrecht
Ziekte en arbeidsongevallen
Administratief recht
Arbitragehof
Lokale overheden
Nationaliteit en Vreemdelingenrecht
Onderwijs, ambtenarenrecht
Openbare financiën
Overheidsopdrachten
Politie, Milities en Rijkswacht
Staatsrecht
Fundamentele rechten en vrijheden
Gezondheidsrecht
Sportrecht
Vermogensplanning
 
 

Algemeen verbintenissenrecht

Permanente vorming Vlaamse conferentie van balie Gent 2016

Uitgever : Larcier

Het werk bevat grondige analyses van actuele knelpunten en nieuwe ontwikkelingen inzake algemeen Verbintenissenrecht

 
Papieren versie
verkrijgbaar
€ 75,00
 
 
Beschrijving
 
 
Inhoudstafel
 
 
Technische
fiche
 
 
Auteurs
 
 
Uittreksels
 
 
Downloads
 
 
Recensies
 
 
Suggesties
 
 

Het werk bundelt de referaten van een aantal studieavonden ingericht door de Vlaamse Conferentie Gent in het kader van haar jaarlijkse studiecyclus, ditmaals toegespitst op Aagemeen Verbintenissenrecht.

De bijdragen zijn stuk voor stuk grondige analyses van actuele knelpunten en nieuwe ontwikkelingen inzake algemeen Verbintenissenrecht

In elke bijdrage wordt vanuit een bepaald rechtsgebied de problematiek ontleed, telkens door specialisten en practici uit dat rechtsdomein.

 De teksten zijn geschreven voor een publiek van rechtspractici maar zijn alle op wetenschappelijk verantwoorde wijze onderbouwd.

verkorte inhoud:

• De opschortende voorwaarde bij vastgoedtransacties
Jennifer Callebaut, Assistente UGent, Centrum voor verbintenissenrecht

• Gereguleerde en contractuele verbintenissen van de netbeheerder
Elke Volckaert, Advocaat te Gent, oprichter van het kantoor E Advocaten en docente bij Syntra Midden-Vlaanderen

• Interesten bij niet-nakoming van contractuele verbintenissen
Aloïs Van Oevelen, Gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen

• Over het ongerechtvaardigd karakter van een ongerechtvaardigde verrijking
Joke Baeck, Docent Centrum voor Verbintenissenrecht UGent

• Meerpartijenverhoudingen waarbij een derde gerechtigde wordt van een schuldvordering (derdenbeding, cessie, subrogatie, inpandgeving, rechtstreekse vorderingen)
Matthias E. Storme, Advocaat balie Gent, Professor KU Leuven

• Hot topics art 19bis-11 § 2 WAM
Stéphane Vereecken en Sigrid Heirbrant, Praktijkassistenten Vakgroep Burgerlijk Recht UGent, Advocaten balie Gent