Nieuw - Strada lex  
 
 
NIEUWE UITGAVEN
 
 
RECHTSTAKKEN
 
 
WETBOEKEN
 
 
OPLEIDINGEN
 
 
TIJDSCHRIFTEN
 
 
REEKSEN
 
 
DIGITAAL
 
 
 
 
Bouwrecht
Burgerlijk contractenrecht
Familiaal vermogensrecht
Jeugdrecht
Personen- en familierecht
Schenkingen
Verbintenissenrecht
Verzekeringsrecht
Zakenrecht
Directe belastingen
Fiscaal recht - algemeen
Indirecte belastingen
Chinees ondernemingsrecht
Financieel recht en boekhoudrecht
Handelscontractenrecht
Mededinging en handelspraktijken
Ondernemingsrecht
Vennootschapsrecht
Vervoerrecht
Auteurs en mediarecht
Industriële eigendom (merken, tekeningen en modellen, octrooien)
Internationaal privaatrecht
Internationaal publiekrecht
Arbeidsrecht
Sociaalstrafrecht
Socialezekerheidsrecht
Ziekte en arbeidsongevallen
Administratief recht
Arbitragehof
Lokale overheden
Nationaliteit en Vreemdelingenrecht
Onderwijs, ambtenarenrecht
Openbare financiën
Overheidsopdrachten
Politie, Milities en Rijkswacht
Staatsrecht
Fundamentele rechten en vrijheden
Gezondheidsrecht
Sportrecht
Vermogensplanning
 

HANDVEST TER BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER - BELGIE

A. Naleving van de wet van 8 december 1992 “bescherming van de persoonlijke levenssfeer”

De NV Groep Larcier (hieronder Groep Larcier) is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Zij verbindt zich ertoe de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer na te leven inzake de verwerking van persoonsgegevens. Deze wet kunt u online raadplegen op de site http://www.privacycommission.be.

B. Informatieverzameling: methodes

Bij bezoek aan onze sites kunnen op twee manieren persoonsgegevens worden verzameld of verwerkt, namelijk via verzending van een formulier of via verzending van een cookie.

 1. Verzending van een formulier
Bij een online bestelling of een abonnement op een nieuwsbrief wordt u gevraagd om een formulier in te vullen. De velden in het vet of die eventueel aangeduid zijn met een sterretje (*), moeten zeker worden ingevuld vooraleer wij u de gewenste dienst kunnen aanbieden.
Deze laatste velden zijn enkel bedoeld om snel contact met u te kunnen opnemen indien dat nodig is, of om uw interesses beter te kunnen identificeren voor het verzenden van aangepaste informatie.
Het is mogelijk een “klantaccount” aan te maken, zodat het bestelproces makkelijker en sneller verloopt wanneer u later weer op onze site komt.

 2. Cookies
Het is bovendien mogelijk dat we tijdens het bezoek aan onze site een “cookie” plaatsen op uw computer. Een cookie is een zeer klein bestand dat door een internetserver wordt verstuurd en dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. In dit bestand wordt het spoor van de bezochte internetsite bewaard, alsook bepaalde gegevens over uw bezoek.

Deze “cookies” worden opgeslagen op uw harde schijf, behalve in geval van bezwaar van uw kant. Wanneer een cookie wordt verzonden, wordt u daarvan op de hoogte gebracht en kunt u zich daartegen verzetten door uw browser als volgt aan te passen:


Cookies laten de Groep Larcier evenwel toe de navigatie op de site te optimaliseren tijdens uw volgende bezoeken (automatische herkenning van de interfacetaal, verkorte stappen bij volgende bestellingen, enz.).

Een cookie genoemd "basket" is noodzakelijk om de verschillende boeken in uw winkelmandje te bewaren tijdens uw bestelling. Deze cookie wordt slechts tijdelijk opgeslagen, gedurende 24 uur. Hij wordt automatisch gewist wanneer u de bestelling afwerkt.

Als u cookies gedeactiveerd hebt tijdens het bestelproces, zal uw bestelling niet aanvaard worden.

Ditzelfde systeem wordt gebruikt om uw opzoekingen in de verschillenden catalogussen te bewaren. Deze cookie wordt "search" genoemd en bevat uw laatste opzoeking. De opslagduur is eveneens 24 uur.

C. Doeleinden

Uw persoonsgegevens worden enkel verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden:
 a)    verzending en opvolging van bestellingen, facturatie;
 b)    verzending van promotie-informatie met betrekking tot onze producten en diensten;
 c)    eventuele verzending van gratis monsters of aanbiedingen van diensten aan uitzonderlijke voorwaarden;
 d)    het beantwoorden van uw vragen;
 e)    het verschaffen van informatie over nieuwe diensten of in het kader van gerichte “direct marketing”-campagnes, in het bijzonder via e-mail of periodieke briefwisseling, indien u uw adres via internet meegedeeld hebt, of via telefonische oproep, indien u uw telefoonnummer meegedeeld hebt;
 f)    betere identificatie van uw interesses.

In geval e) wordt toestemming gevraagd voor de verzending van uw gegevens. Indien u niet langer wenst dat wij contact met u opnemen (met name via e-mail), volstaat het ons te contacteren op één van de manieren opgesomd in punt J van dit Handvest.

Om een correct beheer van het informaticasysteem te verzekeren, hebben wij bovendien toegang tot alle communicatie die in ons informaticasysteem wordt opgeslagen.

De technologie evolueert voortdurend. Het is dus mogelijk dat de Groep Larcier bewerkingen uitvoert die nog niet in dit Handvest zijn voorzien. In dat geval zullen wij contact met u opnemen vooraleer wij uw gegevens opnieuw gebruiken. Wij stellen u concreet op de hoogte van de wijzigingen in het reglement en bieden de mogelijkheid aan om eventueel af te zien van hergebruik van uw gegevens.

D. Informatieverzameling

Volgende informatie wordt verzameld:
 •    Uw domein (dat automatisch wordt gedetecteerd);
 •    Uw e-mailadres, wanneer u dat hebt vrijgegeven, bijvoorbeeld door verzending van berichten of vragen op deze site, door communicatie via e-mail, door in te loggen op de zone met beperkte toegang op onze site, waarvoor identificatie vereist is, enz.;
 •    Alle informatie betreffende de pagina’s die u op onze site hebt geraadpleegd;
 •    Alle informatie die vrijwillig doorgegeven werd (bijvoorbeeld in het kader van enquêtes en/of inschrijvingen op de site, of door in te loggen op de zone met beperkte toegang, waarvoor een identificatie is vereist). Wanneer u een bestelling plaatst, dient u op het bestelformulier uw naam, voornaam, postadres, telefoon/gsm, e-mailadres, creditcardnummer (als u met deze kaart wenst te betalen) en de geldigheidsdatum in te vullen.

E. Bestemmelingen van de gegevens

De bestemmelingen van de gegevens zijn de personeelsleden (boekhouding, commerciële, informatici).

F. Duur van bewaring

De gegevens worden bewaard gedurende 7 jaar, wat de boekhoudkundige gegevens betreft, en gedurende 5 jaar na ons laatste contact, wat de andere gegevens betreft.

G. Inzagerecht en correctie

Het is steeds mogelijk de status van uw persoonsgegevens na te gaan, via e-mail (privacy@larciergroup.com) of per brief (Groep Larcier – Internetsite – Hoogstraat 139 - BUS 6 - 1000 Brussel).

Na controle van uw identiteit delen we u zo snel mogelijk de gegevens mee waarover wij op dat moment beschikken.

Indien een of meerdere gegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons uiteraard om een correctie vragen. U kunt zich op ieder moment kosteloos verzetten tegen de mededeling van uw gegevens aan derden, tegen gebruik van de gegevens om u commerciële aanbiedingen te zenden en meer in het algemeen tegen elke vorm van verwerking.

Als u meent dat onze site de reglementering inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer niet naleeft, kunt u contact met ons opnemen op een van de manieren opgesomd in punt J.
U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, op het volgende adres:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel. + 32 2 274 48 00
Fax. + 32 2 274 48 35
mailto:commission@privacycommission.be

H. Toestemming

Bij gebruik van onze site verklaart u uitdrukkelijk het beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de Groep Larcier te aanvaarden, en stemt u ermee in dat we uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken volgens de hier beschreven modaliteiten en principes.

Ze zijn noodzakelijk voor het beheer van de handelsrelatie tussen klant en uitgever (download, dienst na verkoop, enz.). De klant zal geen account kunnen aanmaken als hij weigert de gegevens vrij te geven die in dit stadium gevraagd worden. Indien de klant zich verzet tegen de bewaring van de gegevens over zijn bestelling zal de uitgever verplicht zijn om zijn account te deactiveren.

Indien u wenst dat uw persoonsgegevens in onze gegevensbank worden geschrapt, volstaat het contact op te nemen met ons via e-mail of per brief, op de adressen opgesomd in punt J. Wij verbinden ons ertoe deze schrapping zo snel mogelijk uit te voeren, behalve natuurlijk wat de informatie betreft die nodig is voor onze facturatie, voor de naleving van de regels en boekhoudkundige bepalingen.

Wij herinneren eraan dat u zich kunt inschrijven op een bijzondere lijst als u geen brieven, telefoons of e-mails meer wenst te ontvangen van om het even welke Belgische onderneming (waaronder de Groep Larcier). U kunt contact opnemen met de dienst "Robinson" van het Belgisch Direct Marketing Verbond (BDMV) op het gratis telefoonnummer 0800-91 887 (alleen in België), per brief aan het BDMV, Robinsonlijst, Noordkustlaan 1, 1702 Groot-Bijgaarden, of online op http://backoffice-catalogue.larciergroup.com/templates/www.robinsonlist.be.

Bovendien verschijnt in alle e-mails of nieuwsbrieven die u eventueel zult ontvangen, steeds een link die u kunt aanklikken om toegang te krijgen tot uw profiel of een specifieke pagina. Daar kunt u dan aangeven dat u niet langer promotionele informatie van ons wenst te ontvangen.

I. Bekendmaking aan derden

We behouden ons het recht voor om persoonlijke informatie mee te delen op verzoek van een gerechtelijke instantie of te goeder trouw, indien dit vereist is:
 •    om te voldoen aan de geldende wetten of reglementeringen;
 •    ter bescherming of verdediging van de rechten of bezittingen van de Groep Larcier, van de site of van de gebruikers ervan;
 •    om, in extreme omstandigheden, in te grijpen met het oog op de persoonlijke bescherming van de gebruikers van de Groep Larcier, van de site of de bezoekers.

De klantengegevens die worden verzameld tijdens het aanmaken van een account of bestellingen zijn bestemd voor de uitgever, en voor NV DBIT in geval van een aankoop van een e-book.

Alle informatie die wordt ingegeven in de interface voor online betaling met creditkaart wordt enkel doorgegeven aan de door de uitgever gekozen bank, die de geldigheid van de bankkaart nagaat.

Uw gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan onze partners in de educatieve of culturele sector.

J. Beveiliging

De Groep Larcier verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om uw persoonsgegevens te beschermen, om meer bepaald te voorkomen dat zij zonder toelating worden verdraaid, beschadigd of meegedeeld aan derden.
Het verzenden van informatie via de interface voor online betaling met creditkaart wordt beveiligd door de SSL (Secure Sockets Layer)-cijfertechnologie, die de informatie naar cijferschrift omzet zodat alle persoonsgegevens en betalingsgegevens beveiligd zijn.

K. Diversen

Dit Handvest doet geen afbreuk aan het recht waarover Groep Larcier beschikt ten opzichte van bepaalde bezoekers tegenover wie een contract, wet of enig ander contractueel, reglementair of wettelijk document bestaat en dat de Groep Larcier de mogelijkheid biedt tot ruimere verrichtingen. In dat geval is de voor de Groep Larcier meest voordelige regel van toepassing.

L Contact

Groep Larcier – Internetsite
Hoogstraat 139 - BUS 6
1000 Brussel
Tel.: 32 (0)2 548 07 11
Fax: 32 (0)2 513 90 09
Website: http://www.larciergroup.com
E-mail: privacy@larciergroup.com
RPR: BXL 0436 181 878
Btw-nr: BE 436 181 878
 

 
Nieuw
 
Nieuwsbrieven
Raadpleeg de volledige lijst en schrijf u in op de gewenste nieuwsbrieven!
 
 
 
RSS-feed
Bekijk de lijst...............