40663
larciernl/00000000256
start2 (1)
,40663,
else ! (1)
  Nieuw - Strada lex  
 
 
NIEUWE UITGAVEN
 
 
RECHTSTAKKEN
 
 
WETBOEKEN
 
 
OPLEIDINGEN
 
 
TIJDSCHRIFTEN
 
 
REEKSEN
 
 
DIGITAAL
 
 
 
 
Bouwrecht
Burgerlijk contractenrecht
Familiaal vermogensrecht
Jeugdrecht
Personen- en familierecht
Schenkingen
Verbintenissenrecht
Verzekeringsrecht
Zakenrecht
Directe belastingen
Fiscaal recht - algemeen
Indirecte belastingen
Chinees ondernemingsrecht
Financieel recht en boekhoudrecht
Handelscontractenrecht
Mededinging en handelspraktijken
Ondernemingsrecht
Vennootschapsrecht
Vervoerrecht
Auteurs en mediarecht
Industriële eigendom (merken, tekeningen en modellen, octrooien)
Internationaal privaatrecht
Internationaal publiekrecht
Arbeidsrecht
Sociaalstrafrecht
Socialezekerheidsrecht
Ziekte en arbeidsongevallen
Administratief recht
Arbitragehof
Lokale overheden
Nationaliteit en Vreemdelingenrecht
Onderwijs, ambtenarenrecht
Openbare financiën
Overheidsopdrachten
Politie, Milities en Rijkswacht
Staatsrecht
Fundamentele rechten en vrijheden
Gezondheidsrecht
Sportrecht
Vermogensplanning
 
  
1 t/m 10 van de 39 Nieuw
  
Nieuw
 
Herziene editie - 2017
Jan Matthys
2de Druk 2017
Het werk geeft een overzicht van evaluatie en vergoeding van lichamelijke schade, ngv de specifieke wetgeving waaronder het slachtoffer valt, diens sociale status (zelfstandige, werknemer, ambtenaar) en of de schade integraal of forfaitair vergoed wordt.
Papieren versieverkrijgbaar€ 90,00
 
Koenraad De Greve
1ste Druk 2017
Dit vademecum is een praktijkgerichte diepgaande vraagbaak voor de dagdagelijkse praktijk van bijzondere verkopingen met onbekwamen, gesteund op een diepgaand onderzoek van wetgeving (oa de nieuwe wetgeving op het bewind), rechtspraak en rechtsleer.
Papieren versietijdelijk onbeschikbaar€ 55,00
 
BN 2017/2
1ste Druk 2017
BN 2017/2 bevat o.a.bijdragen over Actualisatie van schattingen bij gerechtelijke verdeling; een ruling over Vruchtgebruik bij vennootschappen na Cassatiearrest 14 oktober 2016; Boekhoudkundige retroactiviteit bij fusies en splitsingen,...
Papieren versieverkrijgbaar€ 50,00
 
2015de Druk 2015
Arresten van het Hof van Cassatie geeft maandelijks de arresten van het Hof weer, chronologisch geordend, en met conclusies en annotaties van het Openbaar Ministerie
Papieren versieverkrijgbaar€ 90,00
 
Herwerkte editie
Marcel Fontaine
3de Druk 2017
Het werk geeft een grondige analyse van het verzekeringsrecht in al zijn facetten. Het integreert de meest recente wetgeving en rechtspraak. Ook het Europees verzekeringsrecht, het toezicht, de bemiddeling en de non-discriminatieregeling komen aan bod.
Papieren versieverkrijgbaar€ 180,00
 
TJK 2017/2
17de Druk 2017
TJK 2017/2 bevat onder andere bijdragen over Immigratiedetentie van kinderen en volwassenen in EHRM-rechtspraak en EU-beleid, en diverse becommentarieerde rechtspraak
Papieren versieverkrijgbaar€ 55,00
 
DT 2017/1
17de Druk 2017
D&T 2017/1 bevat onder meer bijdragen over Deontologische aspecten van honorariumdeling: de grenzen van het dichotomieverbod; een Overzicht tuchtrechtspraak leerkrachten (2006-2016): De bevoegdheid van de Kamers van Beroep. Het ontslag om dringende reden
Papieren versieverkrijgbaar€ 120,00
 
Repertorium van rechtspraak van 2015-2017
Michel Sommerijns
5de Druk 2017
Dit werk biedt een overzicht van zeer recente rechtspraak in verband met de vergoeding van letselschade in handige samenvattingen, en ontsloten via een chronologisch en een trefwoordenregister. Een ingesloten USB-stick bevat de integrale teksten.
Boek + cd-romverkrijgbaar€ 75,00
 
De Larcier Wetboeken: editie 2016 - Deel III
37de Druk 2017
Deel III van De Larcier Wetboeken behandelt alle economische en financiële materies: Wetboek Economisch recht, faillissementsrecht, mededingingsrecht, vervoerrecht, warenreglementering en bank- en monetair recht, intellectuele eigendom,..
Papieren versieverkrijgbaar€ 391,00
 
De Larcier Wetboeken: editie 2016 - Deel II
37de Druk 2017
Deel II omvat al hetgeen tot het strafrecht in enge zin behoort (Strafwetboek, strafprocesrecht, gerechtelijke politie), maar ook materies die vaak in een strafrechtelijke context worden behandeld, zoals het wegverkeer, etc.
Papieren versieverkrijgbaar€ 269,00
 
De Larcier Wetboeken: editie 2016 - Deel I
37de Druk 2017
Dit deel I omvat hoofdzakelijk teksten van privaatrecht (handelsrecht niet inbegrepen), gerechtelijk recht, intellectuele eigendomsrechten en internationaal privaatrecht, maar ook materies die de wetgever buiten de sfeer van het strafrecht heeft gebracht.
Papieren versieverkrijgbaar€ 363,00
 
Een resultaatgerichte benadering
Claude Chevalier
17de Druk 2017
Dit basiswerk behandelt de vennootschapsfiscaliteit aan de hand van het schema van de resultatenrekening, waardoor de verwevenheid van het inkomstenbelastingenrecht en de boekhoudkundige praktijk centraal komt te staan. Jaarlijkse editie.
Papieren versieverkrijgbaar€ 230,00
 
Een overzicht van de belangrijkste Europese IPR instrumenten
Cedric Vanleenhove
1ste Druk 2017
Nu het belang van het Wetboek van IPR in veel domeinen uitgehold of verdwenen is, geeft dit werk een beknopt overzicht van de belangrijkste Europese IPR bronnen, rijkelijk geïllustreerd met concrete voorbeelden.
Papieren versieverkrijgbaar€ 50,00
 
Commissie Boekhoudkundige Normen / Commission des Normes Comptables
7de Druk 2017
Het Jaarboek CBN 2017 bundelt alle adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen, thematisch gerangschikt per rubriek van de jaarrekening, samen met de relevante wetgeving. Vlot ontsluitbaar via uitgebreide chronologische en trefwoordenregisters.
Papieren versieverkrijgbaar€ 110,00
 
RABG 2017/9
1ste Druk 2017
RABG 2017/9 bevat geannoteerde rechtspraak over diverse items van erfbelasting en BTW: oa over Verrekenbeding; Btw-aftrek; Antigoon; Btw-schuldige vs. Btw-gehoudene; Intracommunautaire levering; Aansprakelijkheid btw-schulden Moratoriuminteresten,...
Papieren versieverkrijgbaar€ 65,00
 
De Larcier Wetboeken: editie 2016 - Deel VII
37de Druk 2017
Deel VII van De Larcier Wetboeken is gewijd aan het leefmilieurecht in de ruime zin van het woord: naast het leefmilieurecht sensu stricto (waaronder Vlarem, Vlarebo en Vlarea) ook tevens de regels betreffende de ruimtelijke ordening en stedenbouw.
Papieren versieverkrijgbaar€ 269,00
 
De Larcier Wetboeken:editie 2016 - Deel IV
37de Druk 2017
Deel IV van De Larcier Wetboeken bevat de algemene bepalingen van het sociaal recht, het arbeidsrecht (arbeidsovereenkomst, loon, grensoverschrijdende arbeid, tewerkstelling, sluiting van ondernemingen etc.) en het socialezekerheidsrecht.
Papieren versieverkrijgbaar€ 363,00
 
De Larcier Wetboeken: editie 2016 - Deel VI
37de Druk 2017
Deel VI van De Larcier Wetboeken omvat de teksten van de Europese Verdragen, de Grondwet en de fundamentele rechten, waarmee elke jurist te maken heeft, telkens uitvoerig geannoteerd, en ook het klassiek administratief recht.
Papieren versieverkrijgbaar€ 363,00
 
De Larcier Wetboeken: editie 2016 - Deel V
37de Druk 2017
Deel V van De Larcier Wetboeken behandelt alle takken van het fiscaal recht: BTW, douane en accijnzen, inkomstenbelastingen, met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, met het zegel gelijkgestelde taksen, registratie- en successierechten,...
Papieren versieverkrijgbaar€ 352,00
 
2015de Druk 2015
Arresten van het Hof van Cassatie geeft maandelijks de arresten van het Hof weer, chronologisch geordend, en met conclusies en annotaties van het Openbaar Ministerie
Papieren versieverkrijgbaar€ 90,00
 
BFW-RBF 2017/1
17de Druk 2017
Bank- en Financiewezen / Revue bancaire et financière (BFW-RBF 2017/1): Dossier Fintech and the future of retail banking & Dossier: disruptie en betalingsverkeer
Papieren versieverkrijgbaar€ 75,00
 
Derde bijgewerkte editie 2017
Yves Van Den Berge
3de Druk 2017
Dit wetboek bundelt de belangrijkste regelgeving i.v.m. strafuitvoering, gedetineerden en detentie, en ook internering, voorlopige hechtenis, opschorting, uitstel en probatie. De bepalingen zijn geannoteerd waar dit nodig is voor een goed begrip.
Papieren versieverkrijgbaar€ 55,00
 
Een eerste evaluatie van de quick wins, reparaties en grondslagen voor organisatorische vernieuwingen
1ste Druk 2017
De bijdragen geven een eerste evaluatie van de Potpourriwetten: de quick wins, reparaties en grondslagen voor organisatorische vernieuwingen, met aandacht voor knelpunten.
Papieren versieverkrijgbaar€ 80,00
 
1ste Druk 2017
Het Liber Amicorum Antoine Doolaege bevat in een fraaie gebonden uitgave beschouwingen en bijdragen, geschreven door vrienden-vakgenoten.Bestel vóór 31 maart 2017 en geniet de voorintekenprijs én laat u opnemen in de lijst van voorintekenaars.
Papieren versieverkrijgbaar€ 100,00
 
2015de Druk 2015
Arresten van het Hof van Cassatie geeft maandelijks de arresten van het Hof weer, chronologisch geordend, en met conclusies en annotaties van het Openbaar Ministerie
Papieren versieverkrijgbaar€ 90,00
 
RABG 2017/8
1ste Druk 2017
RABG 2017/8 bevat geannoteerde rechtspraak over Geschillenregeling in vennootschappen en gerechtelijke ontbinding, oa over Uitsluiting; Uittreding; Individuele controle- en onderzoeksbevoegdheid; Voorlopig bewindvoerder; Gerechtelijke ontbinding
Papieren versieverkrijgbaar€ 65,00
 
1ste Druk 2017
De Aanvullingen 2017/I werken de basiseditie 2016 bij tot 1 februari 2017. Deze Aanvullingen zijn inbegrepen in de aankoop van de basiseditie.
Papieren versieverkrijgbaar€ 1232,00
 
1ste Druk 2017
Het werk is een verkenning van de wijze waarop (empirische) gegevensverwerking de rechtspraktijk beïnvloedt, inzake rechterlijke rechtsvinding, gerechtelijk deskundigenonderzoeken, de indicatieve tabel,....
Papieren versieverkrijgbaar€ 75,00
 
Rechten van RSZ, werkgevers, werknemers en derden
Steven Renette, Hans Van Rompaey
1ste Druk 2017
Het boek behandelt de inning van sociale zekerheidsbijdragen door de RSZ, vanuit de invalshoek van de RSZ, werkgever, werknemer en derden,met focus op hun respectieve rechten en plichten, zonder de onderlinge samenhang uit het oog te verliezen.
Papieren versieverkrijgbaar€ 75,00
 
De Larcier Wetboeken - Deel III
1ste Druk 2017
De Aanvulling 2017/I werkt de basiseditie 2016 bij tot 1 februari 2017.
Papieren versieverkrijgbaar€ 285,00
 
De Larcier Wetboeken - Deel VI
1ste Druk 2017
De Aanvulling 2017/I werkt de basiseditie 2016 bij tot 1 februari 2017.
Papieren versieverkrijgbaar€ 180,00
 
De Larcier Wetboeken - Deel II
1ste Druk 2017
De Aanvulling 2017/I werkt de basiseditie 2016 bij tot 1 februari 2017.
Papieren versieverkrijgbaar€ 140,00
 
De Larcier Wetboeken - Deel I
1ste Druk 2017
De Aanvulling 2017/I werkt de basiseditie 2016 bij tot 1 februari 2017.
Papieren versieverkrijgbaar€ 170,00
 
De Larcier Wetboeken - Deel IV
1ste Druk 2017
De Aanvulling 2017/I werkt de basiseditie 2016 bij tot 1 februari 2017.
Papieren versieverkrijgbaar€ 220,00
 
De Larcier Wetboeken - Deel V
1ste Druk 2017
De Aanvulling 2017/I werkt de basiseditie 2016 bij tot 1 februari 2017.
Papieren versieverkrijgbaar€ 200,00
 
VIP 2017/1
3de Druk 2017
VIP 2017/1 bevat o.a. bijdragen over De hand- en bankgift en de semi-vaste datum; Kapitaalvermindering na step-up: fiscaal misbruik?; Het keuzebeding onder last in het Vlaamse Gewest volgens VLABEL; Fiscaliteit van tak 23- en tak 21-levensverzekeringen,..
Papieren versieverkrijgbaar€ 55,00
 
RABG 2017/7
1ste Druk 2017
RABG 2017/7 bevat geannoteerde rechtspraak inzake straf- en strafprocesrecht, oa over de beoordeling van de overschrijding van de redelijke termijn; betekenen van cassatieberoep door de burgerrechtelijk aansprakelijke partij; horen van getuigen,...
Papieren versieverkrijgbaar€ 65,00
 
Steven Brouwers
1ste Druk 2017
Het werk geeft een grondige analyse van de rechtspraak en rechtsleer over de begroting van kinderalimentatie, met inbegrip van een ‘stappenplan’ met vier stappen die de practicus moeten helpen door de bomen van de diverse rekenmethodes het bos nog te zien
Papieren versieverkrijgbaar€ 65,00
 
BFR/DBF 2016/VI
16de Druk 2016
Dossier European Legislation
Papieren versieverkrijgbaar€ 70,00
 
  
1 t/m 10 van de 39 Nieuw
  
Agenda
Kasteel Tivoli, Mechelen
Nieuwe data: 30/08 Jachthoorn Kontich - 31/08 3Square Zwijnaarde
Kontich (30/8) of Zwijnaarde (31/8)
 

 Doorblader het Nederlandstalig magazine van Larcier Group online

 

Larcier Grp app
e-books
Studentencodex
éditions Larcier
Nieuwsbrieven
Raadpleeg de volledige lijst en schrijf u in op de gewenste nieuwsbrieven!
 
 
 
partnerschip IBJ Groep Larcier

 

Doorblader onze tijdschriftencatalogus
2016 online

Tijdschriften 2015

Download de bestelbon Tijdschriften  2016

 

 Groep Larcier werd door
de Vlaamse Overheid
erkend als opleidingsverstrekker
(DV.0214911)
Klik hier voor meer informatie

 
geniet 30% korting op alle online bestellingen tot 21 mei 2017