start2 (2)
,40654,
else ! (2)
  Nieuw - Strada lex  
 
 
NIEUWE UITGAVEN
 
 
RECHTSTAKKEN
 
 
WETBOEKEN
 
 
OPLEIDINGEN
 
 
TIJDSCHRIFTEN
 
 
REEKSEN
 
 
DIGITAAL
 
 
 
 
Bouwrecht
Burgerlijk contractenrecht
Familiaal vermogensrecht
Jeugdrecht
Personen- en familierecht
Schenkingen
Verbintenissenrecht
Verzekeringsrecht
Zakenrecht
Directe belastingen
Fiscaal recht - algemeen
Indirecte belastingen
Chinees ondernemingsrecht
Financieel recht en boekhoudrecht
Handelscontractenrecht
Mededinging en handelspraktijken
Ondernemingsrecht
Vennootschapsrecht
Vervoerrecht
Auteurs en mediarecht
Industriële eigendom (merken, tekeningen en modellen, octrooien)
Internationaal privaatrecht
Internationaal publiekrecht
Arbeidsrecht
Sociaalstrafrecht
Socialezekerheidsrecht
Ziekte en arbeidsongevallen
Administratief recht
Arbitragehof
Lokale overheden
Nationaliteit en Vreemdelingenrecht
Onderwijs, ambtenarenrecht
Openbare financiën
Overheidsopdrachten
Politie, Milities en Rijkswacht
Staatsrecht
Fundamentele rechten en vrijheden
Gezondheidsrecht
Sportrecht
Vermogensplanning
 
  
1 t/m 10 van de 112
  
op datum sorteren
 
Selectie BDO
Erwin Boumans, Peter De Smet, Hubert Hellraeth
5de Druk 2015
Het Larcier ThemaWetboek bevat het Belgische Wetboek BTW en haar uitvoeringsbesluiten met verwijzing naar de gewijzigde wetgeving, alsook een gecoördineerde tekst van de Europese Richtlijn 2006/112/EG.
EPUBverkrijgbaar€ 50,00
 
1ste Druk 2015
Dit boek biedt een praktijkgerichte én juridisch onderbouwde commentaar op de procedure van collectieve schuldenregeling, op basis van rechtspraak en rechtsleer
EPUBverkrijgbaar€ 150,00
 
Joke Pattyn
1ste Druk 2012
Dit werk behandelt op zeer grondige wijze de courante clausules inzake de overdraagbaarheid van aandelen in naamloze vennootschappen (incl. stemovereenkomsten en andere aandeelhoudersafspraken), met tips voor de redactie van dergelijke clausules.
EPUBverkrijgbaar€ 80,00
 
Editie 2015 - 2016
7de Druk 2015
Het wetboek accountancy en fiscaliteit bevat een selectie van nationale en Europese wetgevende bepalingen, waarvan de raadpleging essentieel is voor een zinvolle studie en beoefening van het fiscaal recht.
EPUBverkrijgbaar€ 105,00
 
Een kritische analyse
Eric Spruyt
1ste Druk 2013
In deze bijdrage worden een aantal rechtshandelingen kritisch onder de loep genomen en wordt afgetoetst of ze al dan niet onder de anti-misbruikbepaling terecht kunnen komen. De auteur pleit tevens voor de invoering van doelgerichte misbruikbepalingen.
EPUBverkrijgbaar€ 105,00
 
Jeff Keustermans, Peter Blomme, Michel Flamme
1ste Druk 2015
Dit werk behandelt enkele van de belangrijkste aspecten van het auteursrecht op de achtergrond van de invoering van het WER (codificatie) en de vele recente evoluties in de Europese en Belgische rechtspraak, met aandacht voor recente procedurele evoluties
EPUBverkrijgbaar€ 88,00
 
Ondernemingsraad en comité voor preventie en bescherming op het werk - Herziene editie
Luc Eliaerts, Isabelle Van Hiel
1ste Druk 2013
Volledig herwerkt naar aanleiding van de sociale verkiezingen van 2012, geeft het boek een overzicht van 20 jaar toepassing van de Wet van 19 maart 1991, in het licht van rechtspraak en rechtsleer. Het biedt concrete antwoorden op vragen uit de praktijk.
EPUBverkrijgbaar€ 94,00
 
Jens Benoot, Dominique Blommaert, Jolien Bradt, Sander Buysse, Bertel De Groote, Arnaud Houet, Olivier Lemahieu, Céline Pottier, Jacques Richelle, Charlotte Sas, Isabelle Van den Bosch, Birgitta Van Itterbeek, Julie Van Nieuwenhove, Kim Van Vaerenbergh, Ivanka Zdravkova
1ste Druk 2015
Dit uitgebreid basiswerk geeft een overzicht van de verschillende kernelementen, verschijningsvormen en toepassingsmogelijkheden van dé zekerheidsfiguur bij uitstek, met talrijke handige verwijzingen en vanuit praktisch perspectief opgesteld.
EPUBverkrijgbaar€ 124,00
 
Hendrik Leurs
1ste Druk 2015
Dit boek verklaart alle belangrijke begrippen uit vastgoed en bouw, vanuit technische, administratieve, juridische en financiële invalshoek, aangevuld met technische illustraties, modeldocumenten, bouw- & onderhoudtips.
EPUBverkrijgbaar€ 65,00
 
5de Druk 2015
Zakboekje Burgerlijk Wetboek bevat het Burgerlijk Wetboek in een klein handig formaat. Ideaal om mee te nemen in het auditorium of op de rechtbank!
EPUBverkrijgbaar€ 35,00
 
1ste Druk 2013
The first code that comments on both the ICC Statute as the Statutes of the ad hoc tribunals in a systematic way, from the common law and the continental point of view. It contains also the most important decisions of the ICC.
EPUBverkrijgbaar€ 160,00
 
Séléction BDO
Erwin Boumans, Peter De Smet, Hubert Hellraeth
4de Druk 2015
Ce Code thématique contient le Code TVA belge et ses arrêtés d'exécution avec références à la législation révisée, ainsi qu'un texte coordonné de la Directive européenne 2006/112/EG.
EPUBverkrijgbaar€ 60,00
 
Stefan Rutten
8de Druk 2015
Deze Codex deontologie van de juridische beroepen bevat de deontologische regelen, en de reglementering in verband met de beroeps- en de tuchtrechtelijke organisatie en de beroepsaansprakelijkheid van de voornaamste juridische beroepen.
EPUBverkrijgbaar€ 73,00
 
1ste Druk 2014
This book gives legal practitioners, but also scholars and students, a comprehensive, but concise and practice-oriented introduction into the major issues under the Belgian Market Practices Act of 6 April 2010 and some related laws
EPUBverkrijgbaar€ 85,00
 
Annita Poets
5de Druk 2015
Dit wetboek bevat een aantal relevante teksten voor wie actief is in communicatiemanagement: naast de Grondwet en uittreksels uit het Burgerlijk Wetboek, ook regelgeving rond privacy, auteursrecht, merken en modellen en mediarecht.
EPUBverkrijgbaar€ 53,00
 
Tweede herziene editie
Nicholas Thoelen
2de Druk 2015
Het boek behandelt de arbeidsrechtelijke gevolgen van de conventionele overgang van onderneming in de zin van CAO nr. 32bis en de Europese richtlijnen voor de relatie werkgever-werknemer en voor de overlegorganen, alsook de samenhangende verplichtingen.
EPUBverkrijgbaar€ 103,00
 
Dominique Blommaert, Didier Bracke
1ste Druk 2015
Dit werk biedt een bevattelijke analyse van alle facetten van potentiële aansprakelijkheid: Welke verbintenissen moet de kredietverstrekker respecteren bij de krediettoekenning, het behoud van de kredieten en bij de opzegging?
EPUBverkrijgbaar€ 98,00
 
Bert Mergits
1ste Druk 2013
(Kandidaat-)personeelsafgevaardigden genieten een bijzondere bescherming tegen ontslag en overplaatsing. Dit Cahier bevat een praktijkgerichte inventaris van de diverse beschermde werknemers, en van de aanvang en het einde van hun bescherming.
EPUBverkrijgbaar€ 45,00
 
1ste Druk 2013
Het werk bevat bijdragen over diverse actuele aandachtspunten i.v.m. de vennootschap: strafrechtelijke en bestuurdersaansprakelijkheid (voor en na faillissement), WCO, ontbinding/afsluiting/vereffening, interferentie met huwelijksvermogensrecht,...
EPUBverkrijgbaar€ 88,00
 
Filip Tuytschaever, Frank Wijckmans
1ste Druk 2013
Deze grondige studie van distributieovereenkomsten onder het vernieuwde mededingingsrechtelijke regime is een leidraad bij redactie en nazicht van exclusieve, niet-exclusieve en selectieve distributieovereenkomsten, franchising, agentuur, internetverkoop.
EPUBverkrijgbaar€ 133,00
 
Nieuwe bijgewerkte editie 2015
Christophe Desmet, Francis Desterbeck, Erwin Francis, Eric Van Dooren, Jan Van Droogbroeck, Steven Vandromme
2de Druk 2015
Deze commentaar licht de wet- en regelgeving in verband met beslag en verbeurdverklaring in strafzaken (m.i.v. de douanewetgeving) toe en vormt een handige leidraad doorheen de nationale en internationale aspecten.
EPUBverkrijgbaar€ 95,00
 
2de Druk 2015
Dit werk becommentarieert alle relevante aspecten i.v.m. bouw: aannemingsovereenkomst, architectencontract, aansprakelijkheid, expertise, veiligheid, handelspraktijken en aspecten van sociaal, fiscaal, zaken- en milieurecht.
EPUBverkrijgbaar€ 170,00
 
1ste Druk 2014
In een klein en handig naslagwerk bespreekt het boek de deontologie van boekhouders, accountants, belastingconsulenten, erkende boekhouder-fiscalisten en bedrijfsrevisoren. Met commentaren uit rechtspraak en rechtsleer.
EPUBverkrijgbaar€ 40,00
 
1ste Druk 2015
Dit werk bespreekt de wetten die een impact hebben op de advocaat en de uitoefening van het beroep van advocaat alsook de Codex deontologie voor advocaten van de OVB. Enkele van deze wetten en deontologische bepalingen worden voorzien van commentaar.
EPUBverkrijgbaar€ 40,00
 
1ste Druk 2015
In een klein en handig naslagwerk bespreekt het boek alle relevante regelgeving in verband met de deontologie en tuchtregeling van de gerechtsdeurwaarders, met commentaren uit rechtspraak en rechtsleer, geschreven door specialisten.
EPUBverkrijgbaar€ 40,00
 
1ste Druk 2014
Dit becommentarieerd wetboek bundelt de IPR-teksten uit verspreide en moeilijk toegankelijke bronnen en annoteert deze artikelsgewijs o.b.v. rechtspraak en rechtsleer. De eerste Belgische artikelsgewijze bespreking van de Herschikte Brussel I-Verordening!
EPUBverkrijgbaar€ 160,00
 
1ste Druk 2015
Meest uitgebreide bespreking van de (versnipperde) regelgeving inzake kansspelen, loterijen, Nationale Loterij, belastingen op kansspelen) m.i.v. de uitvoeringsbesluiten en de fiscale aspecten, grondig becommentarieerd o.b.v. rechtspraak en rechtsleer.
EPUBverkrijgbaar€ 80,00
 
2de Druk 2015
Deze Duiding voorziet elk artikel van het Strafwetboek en ook een aantal bijzondere wetten van een grondige commentaar, aan de hand van rechtspraak en rechtsleer, onmisbaar voor de toepassing in de praktijk.
EPUBverkrijgbaar€ 99,00
 
1ste Druk 2014
Deze commentaar bespreekt grondig de regelgeving ivm de externe en interne rechtspositie, de internering en de internationale instrumenten van strafuitvoering, met duiding op basis van verwijzingen naar rechtspraak en rechtsleer.
EPUBverkrijgbaar€ 130,00
 
Tweede bijgewerkte editie 2015
2de Druk 2015
Duiding Welzijn op het werk biedt een multidisciplinaire en uitvoerig becommentarieerde verzameling van wet- en regelgeving met betrekking tot het welzijn, de preventie en de bescherming van werknemers en alle ermee verbonden relevante aspecten.
EPUBverkrijgbaar€ 161,00
 
Boot Advocaten Amsterdam
1ste Druk 2013
Dit Themawetboek Duurzame energieregelgeving bundelt in een handig formaat de Europese en Nederlandse regelgeving met betrekking tot (duurzame) energie. Het betreft teksten die in de dagdagelijkse praktijk vaak geraadpleegd worden.
EPUBverkrijgbaar€ 60,00
 
1ste Druk 2012
De Dwangsom is een geducht instrument bij de tenuitvoerlegging. Dit Cahier licht de dwangsom toe vanuit praktisch oogpunt, aan de hand van de rechtspraak van de hoogste hoven die de gebruiksvoorwaarden verduidelijken.
EPUBverkrijgbaar€ 57,00
 
2015-1016
Reinhard Steennot
8de Druk 2015
Deze uitgave bundelt op overzichtelijke wijze de basiswetgeving inzake financieel en economisch recht, ten behoeve van de dagelijkse rechtspraktijk en het onderwijs. Het handig formaat en de overzichtelijke bladspiegel zorgen voor een vlot gebruik.
EPUBverkrijgbaar€ 52,00
 
Thierry Afschrift
1ste Druk 2013
Dit werk is een wetenschappelijke analyse van het begrip fiscaal misbruik, op grond van de wet, de klassieke interpretatieregels in fiscale zaken, en de parlementaire voorbereiding. Tevens neemt hij de opvattingen van andere fiscalisten onder de loep.
EPUBverkrijgbaar€ 95,00
 
3de Druk 2014
Zakboekje Gerechtelijk Wetboek bevat het Gerechtelijk Wetboek in een klein handig formaat. Vlot ontsluitbaar door een trefwoordenregister. Ideaal om mee te nemen in het auditorium of op de rechtbank!
EPUBverkrijgbaar€ 25,00
 
4de Druk 2015
Zakboekje Gerechtelijk Wetboek bevat het Gerechtelijk Wetboek in een klein handig formaat. Ideaal om mee te nemen in het auditorium of op de rechtbank!
EPUBverkrijgbaar€ 35,00
 
Patrick Gielen, Bert Nelissen
2de Druk 2014
Deze Codex bundelt alle nuttige wetgeving uit de relevante rechtstakken voor de gerechtsdeurwaarder, met inbegrip van de voornaamste teksten van internationaal en Europees recht m.b.t. grensoverschrijdende betekening en tenuitvoerlegging.
EPUBverkrijgbaar€ 180,00
 
Stefaan Callens
4de Druk 2015
Dit ThemaWetboek verzamelt alle relevante wetgeving ivm patiëntenrechten, medische aansprakelijkheid, gezondheidszorgberoepen, bio-ethiek, medische hulpmiddelen, farmaceutisch recht, en de nieuwe wetgeving ivm het zorgaanbod: ziekenhuizen, woonzorgcentra
EPUBverkrijgbaar€ 95,00
 
Karel-Jan Vandormael
1ste Druk 2015
Het boek onderzoekt de rol van een grondwettelijk hof binnen het staatsbestel en de trias politica, met bijzondere aandacht voor technieken uit de rechtspraak zoals de handhaving der gevolgen, de gedeeltelijke vernietiging,zgn. “lacunes in de wetgeveving"
EPUBverkrijgbaar€ 77,00
 
Jan Rochtus
1ste Druk 2013
Het Cahier geeft een analyse van de concrete verplichtingen die de witwaswetgeving meebrengt voor de jurist, in het bijzonder de notaris en advocaat, in de dagdagelijkse praktijk.
EPUBverkrijgbaar€ 44,00
 
Koen Byttebier, Tom Wera
4de Druk 2015
Dit wetboek geeft een overzicht van het rijke landschap aan Belgische wetgeving die het handels- en economisch recht beheerst: de klsassieke weboeken en de bijzondere handels- en economischrechtelijke wetgeving.
EPUBverkrijgbaar€ 46,00
 
Enkele basisbeginselen
Tim De Vogelaere
1ste Druk 2015
Het boek maakt vanuit de basisidee van de testeervrijheid een grondige analyse van de verschillende topics inzake de testamentaire erfopvolging: de grond- en vormvoorwaarden, de soorten legaten en modaliteiten, de interpretatieregels, de bewijskracht,..
EPUBverkrijgbaar€ 72,00
 
editie 2015
4de Druk 2015
Dit wetboek bundelt ICT-gerelateerde wet- en regelgeving,rond marktspelers, verbintenissen, intellectuele rechten, privacy en gegevensverwerking en cybercriminaliteit
EPUBverkrijgbaar€ 55,00
 
2de Druk 2015
Dit zakboekje bevat het WIB en KB/WIB. De wetgeving is bijgewerkt tot BS 1 september 2015. Onder bepaalde artikelen worden de automatisch geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor aanslagjaar 2015 en aanslagjaar 2016 vermeld.
EPUBverkrijgbaar€ 45,00
 
Editie 2015
Koen Byttebier, Matthias Gesquière
4de Druk 2015
Deze codex bevat, naast de Faillissementswet en de WCO, ook een aantal bijzondere regelgevende teksten, o.m. in de materie van het (zakelijk) zekerheidsrecht, en relevante Europeesrechtelijke regelgevende teksten.
EPUBverkrijgbaar€ 36,00
 
1ste Druk 2013
Het werk bevat diverse bijdragen over de impact van internet op diverse rechtstakken: bewijsrecht, sociaal recht, IP, consumentenbescherming, materieel en strafprocedureel cyberstrafrecht, elektronische overeenkomst,...
EPUBverkrijgbaar€ 80,00
 
Editie 2014-2015
Johan Put
4de Druk 2014
Deze nieuwe editie verzamelt in één enkele band alle wetgevende akten i.v.m. jeugdrecht, met niet alleen akten inzake het jeugdbeschermingsrecht en jeugdhulprecht, maar ook relevante wetgeving uit het burgerlijk, gerechtelijk, sociaal en strafrecht.
EPUBverkrijgbaar€ 70,00
 
Steven Brouwers
1ste Druk 2013
Het werk geeft een grondige analyse van de rechtspraak en rechtsleer over de begroting van kinderalimentatie, m.i.v. een ‘stappenplan’ van slechts vier stappen die de practicus moeten helpen door de bomen van de diverse rekenmethodes het bos nog te zien.
EPUBverkrijgbaar€ 62,00
 
1ste Druk 2012
Het werk bespreekt actuele topics voor de dagelijkse notariële praktijk: Vereffening-verdeling en huwelijkscontract; Bodemsanering en vastgoedtransacties: Gedwongen verkoop onroerend goed; Goedkeurings- en voorkoopclausules; Bewijsmiddelen en fiscus
EPUBverkrijgbaar€ 100,00
 
Frank Judo
1ste Druk 2013
Dit Themawetboek Lokale besturen bundelt in een handig formaat de veelheid aan regelgeving voor gemeenten, provincies, OCMW's, maar ook intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en eredienstbesturen.
EPUBverkrijgbaar€ 49,00
 
Catherine Erkelens, Niki Leys
1ste Druk 2013
Dit ThemaWetboek Luchtvaartrecht is een handige verzameling van supranationale en nationale regelgeving inzake de exploitatie van luchtvaartondernemingen, luchtvaartterreinen, luchtvaartnavigatie en internationale relaties.
EPUBverkrijgbaar€ 75,00
 
Niki Leys
1ste Druk 2015
Dit ThemaWetboek Luchtvrachtrecht verzamelt de meest relevante teksten van het publiekrechtelijk kader van het luchtvervoer, alsook teksten die de aansprakelijkheid en de vervoersovereenkomst regelen, evenals de beveiliging en de douaneregels
EPUBverkrijgbaar€ 47,00
 
Tim Bruyninckx
1ste Druk 2015
Dit uitgebreid en toegankelijk werk over de huidige stand van zaken van het EU-staatssteunrecht analyseert de regelgeving en geeft aan hoe het EU-staatssteunrecht functioneert in de praktijk aan de hand van voorbeelden uit de rechtspraak en praktijk
EPUBverkrijgbaar€ 88,00
 
Wouter Devroe, Anne-Marie Van den Bossche
4de Druk 2015
Dit ThemaWetboek bevat alle belangrijke teksten inzake Europees en Belgisch recht met betrekking tot alle aspecten van mededinging. Uiterst handig voor de praktijk zijn de formulieren en een uitgebreide bibliografie.
EPUBverkrijgbaar€ 105,00
 
1ste Druk 2013
Dit werk is een onmisbaar vademecum bij de opstelling, onderhandeling en uitvoering van ondernemingscontracten, met do's & don't's bij de start van de ondernemingsactiviteit, contracteren met consument en overheid, de bescherming tegen concurrentie,..
EPUBverkrijgbaar€ 85,00
 
Reinhard Steennot
7de Druk 2015
Deze uitgave bundelt op overzichtelijke wijze de basiswetgeving inzake ondernemingsrecht, ten behoeve van de dagelijkse rechtspraktijk en het onderwijs. Het handig formaat en de overzichtelijke bladspiegel zorgen voor een vlotte bruikbaarheid.
EPUBverkrijgbaar€ 52,00
 
2de Druk 2012
Dit wetboek verzamelt de Belgische wetgeving en internationale regelgeving. Het is een onmisbaar werkinstrument voor professionals in de ondernemingspraktijk die met strafrechtelijke bepalingen in diverse rechtstakken worden geconfronteerd.
EPUBverkrijgbaar€ 84,00
 
1ste Druk 2014
Dit boek biedt een actueel en praktijkgericht overzicht van de opzegregeling bij benoemde overeenkomsten, maar ook bij franchise, bezetting ter bede,... Verrijkt met verwijzingen naar rechtspraak en doctrine, en met aandacht voor actuele knelpunten.
EPUBverkrijgbaar€ 97,00
 
Geert De Neef, Caroline Kempeneers, Frédéric Kransfeld
1ste Druk 2015
Dit werk geeft een actuele en volledige analyse van alle essentiële aandachtspunten vanuit fiscaal en vermogensrechtelijk oogpunt bij de voorbereiding en de uitvoering van een overname van een onderneming
EPUBverkrijgbaar€ 93,00
 
Didier Batselé, Tony Mortier, Alex Yerna
1ste Druk 2016
Deze grondige analyse biedt in heldere tal aan zowel de expert als de beginneling een overzicht van de actuele regelgeving mbt overheidsopdrachten, met een vooruitblik op de komende veranderingen. Praktisch onderbouwd met tal van voorbeelden, tips,.....
EPUBverkrijgbaar€ 129,00
 
Constant De Koninck, Joost Bosquet, Peter Flamey
3de Druk 2013
Dit ThemaWetboek verzamelt de geldende regelgeving op het Europese en nationale niveau inzake overheidsopdrachten (m.i.v. de omzendbrieven), verrijkt met verhelderende annotaties en ontsloten door een gedetailleerd trefwoordenregister.
EPUBverkrijgbaar€ 126,00
 
2012-2013
Willem Debeuckelaere
2de Druk 2013
Dit werk verzamelt alle relevante regelgeving, zowel op internationaal, Europees (EVRM, Raad van Europa, EU) en federaal (algemene wet- en regelgeving i.v.m. verwerking persoonsgegevens en per sector) vlak als op het vlak van gemeenschappen en gewesten.
EPUBverkrijgbaar€ 59,00
 
Willem Debeuckelaere, Gert Vermeulen
3de Druk 2015
Dit werk verzamelt alle relevante regelgeving, zowel op internationaal, Europees (EVRM, Raad van Europa, EU) en federaal (algemene wet- en regelgeving i.v.m. verwerking persoonsgegevens en per sector) vlak als op het vlak van gemeenschappen en gewesten.
EPUBverkrijgbaar€ 65,00
 
Luk Burgelman, Marc Cools
5de Druk 2014
Het ThemaWetboek Private veiligheid bevat een praktijkgerichte selectie wet- en regelgeving in drie grote aandachtsgebieden: de rechten en vrijheden, de relevante strafrechtelijke bepalingen en de private veiligheidszorg.
EPUBverkrijgbaar€ 51,00
 
Editie 2015-2016
Luk Burgelman, Marc Cools, André Lemaître
6de Druk 2015
Het ThemaWetboek Private veiligheid bevat een praktijkgerichte selectie wet- en regelgeving in drie grote aandachtsgebieden: de rechten en vrijheden, de relevante strafrechtelijke bepalingen en de private veiligheidszorg.
EPUBverkrijgbaar€ 52,00
 
AdVocare 2012
1ste Druk 2012
Dit werk analyseert de invloed van overtuigingen op rechtsdenken: met name over de actuele invloed van het katholicisme, van minderheidsreligies (m.n. islam) en van vrijzinnigheid op het recht en de invloed van het recht op deze levensbeschouwingen.
EPUBverkrijgbaar€ 77,00
 
1ste Druk 2012
Dit geannoteerd wetboek in de reeks Larcier Wet Duiding - Economisch recht bespreekt de belangrijkste bepalingen over binnenvaart, gecombineerd vervoer, luchtvaart en luchtvervoer, spoor, tussenpersonen, transportverzekering, zeevaart en wegvervoer.
EPUBverkrijgbaar€ 95,00
 
Mina Golfdfays, Benoît Hansez
4de Druk 2013
Dit wetboek bundelt in een handig formaat alle relevante bepalingen van individueel en collectief arbeids- en socialezekerheidsrecht ten behoeve van de practici van het sociaal recht.
EPUBverkrijgbaar€ 65,00
 
Henri-François Lenaerts, Olivier Wouters
2de Druk 2015
Dit rechtspraakoverzicht i.v.m. de sociale verkiezingen van 2012 biedt oplossingen voor knelpunten rond fundamentele principes en begrippen van de verkiezingsprocedure en de invulling ervan en biedt voorbereiding in de aanloop naar soc verkiezingen 2016.
EPUBverkrijgbaar€ 82,00
 
Anne-Marie Van den Bossche, Jacques Derenne, Paul Nihoul, Christophe Verdure
5de Druk 2015
The Sourcebook on EU Competition Law covers in a one-volume overview all areas of competition law: restrictive practices, abuse of dominant position, merger control, state aid and services of general economic interest, with an extensive bibliography.
EPUBverkrijgbaar€ 98,00
 
Boekhoudkundige en fiscale aspecten na de fiscale Fusiewet van 11 december 2008 - Tweede herwerkte editie
Bart Caluwé, Nancy De Beule, Christophe Rapoye
1ste Druk 2013
Deze herwerkte editie geeft de ondernemer en diens adviseur op praktijkgerichte wijze een zo volledig mogelijk beeld van de boekhoudkundige en fiscale consequenties van splitsingen of partiële splitsingen, met tal van praktijkvoorbeelden.
EPUBverkrijgbaar€ 121,00
 
4de Druk 2015
Dit Zakboekje bevat het Strafwetboek en het Wetboek van Strafvordering in een klein handig formaat. Ideaal om mee te nemen in het auditorium of op de rechtbank!
EPUBverkrijgbaar€ 45,00
 
Frederik Swennen, Guan Velghe
1ste Druk 2013
Dit werk detecteert de juridische bekommernissen van ouders over de zelfredzaamheid van hun ‘zorgenkind’ en ontleedt de huidige stand van het recht.Per bekommernis worden oplossingen aangereikt bij de planning van hun vermogen en dat van de zorgenkinderen
EPUBverkrijgbaar€ 62,00
 
Horizon 2021 – Prospectives de la profession d'avocat / Prospectieven van het beroep van de advocaat
1ste Druk 2014
Dit congres biedt, op initiatief van Yves Godfroid en jonge Luikse advocaten, een reflectie over de toekomst van het advocatenberoep.
EPUBverkrijgbaar€ 72,00
 
2015-2016
Frank Burssens, Ruben Volckaert, Elke Volckaert
8de Druk 2015
Deze 8ste editie bundelt de relevante wetgeving inzake vastgoed voor de vastgoedmakelaar, -promotor en landmeter: Burgerlijk recht, Marktpraktijken, Beroepsreglementering vastgoedmakelaar en landmeter, Fiscaliteit, Ruimtelijke ordening
EPUBverkrijgbaar€ 105,00
 
Editie 2015-2016
Koen Byttebier, Mark Delanote, Jeroen Delvoie, Alain François, Tom Wera
5de Druk 2015
Deze codex bevat o.a. het Wetboek van vennootschappen en het uitvoerings-K.B., uittreksels uit het WER, de Overnamewet, het K.B. ter uitvoering van de wet op de boekhouding van ondernemingen en de voornaamste Europese richtlijnen en verordeningen.
EPUBverkrijgbaar€ 82,00
 
Floor Lambrecht
1ste Druk 2016
Het werk biedt een grondig onderzoek naar de draagwijdte van het verhaalrecht van het OCMW voor kosten van de maatschappelijke dienstverlening en het leefloon op de onderhoudsplichtigen van de begunstigde.
EPUBverkrijgbaar€ 65,00
 
Anne Van de Vijver
1ste Druk 2016
Het werk onderzoekt in het kader van problematiek van dubbele belasting en(dubbele) niet-belasting of het ne bis in idem beginsel een algemeen rechtsbeginsel in het Belgisch belastingrecht, wat de draagwijdte is en of het afdwingbaar is voor de rechter.
EPUBverkrijgbaar€ 185,00
 
Arbeid en relatie / Travail et relation
1ste Druk 2013
Het werk bevat de referaten van het Notarieel Congres 2013, met als thema arbeid en relatie, met allerlei vormen van arbeid en inzet die direct relevant zijn voor een gezin en een familie.
EPUBverkrijgbaar€ 88,00
 
Kristiaan Bernauw, Philippe Colle, Geert Jocqué, Britt Weyts
8de Druk 2015
Dit themawetboek bundelt op overzichtelijke wijze de basiswetgeving inzake verzekeringen, ten behoeve van de dagelijkse verzekeringspraktijk en het onderwijs. Het handig formaat en de overzichtelijke bladspiegel zorgen voor een vlot gebruik.
EPUBverkrijgbaar€ 60,00
 
Luk Burgelman, Sarne De Vliegher
6de Druk 2014
Dit wetboek biedt een handige verzameling van alle relevante regelgeving m.b.t. de deontologie, tucht en uitoefening van het beroep; het epidemiologisch toezicht op dierengezondheid en voedselveiligheid; dierenwelzijn en diergeneesmiddelen.
EPUBverkrijgbaar€ 50,00
 
Luk Burgelman, Sarne De Vliegher
7de Druk 2015
Dit wetboek biedt een handige verzameling van alle relevante regelgeving m.b.t. de deontologie, tucht en uitoefening van het beroep; het epidemiologisch toezicht op dierengezondheid en voedselveiligheid; dierenwelzijn en diergeneesmiddelen.
EPUBverkrijgbaar€ 52,00
 
2de Druk 2015
Dit zakboekje Vlaamse Codex Fiscaliteit bevat het Decreet en het Uitvoeringsbesluit), in een klein en handig formaat. Het is verrijkt met wetshistorieken.
EPUBverkrijgbaar€ 45,00
 
De rechtspositieregeling vertaald voor niet-juristen
Walter Appels
1ste Druk 2013
Deze vraagbaak inzake personeelsbeleid van lokale besturen is opgebouwd aan de hand van (meer dan 1300!) antwoorden op veel gestelde vragen en raadgevingen ter voorkoming van vaak gemaakte fouten. Vlot toegankelijk door uitgebreide inhoudsopgave en index.
EPUBverkrijgbaar€ 72,00
 
Paul De Hert, Nico Demeyere, Eric Grosjean, Bjorn Ketels
1ste Druk 2013
Deze codex bundelt de relevante wetgeving ivm: Indeling van wapens, munitie en wapenonderdelen; Explosieven; Massavernietigingswapens; Bewapening van de openbare ordehandhaving en de openbare diensten; Vervoer, in- en uitvoer; Jacht en Sportschieten.
EPUBverkrijgbaar€ 55,00
 
1ste Druk 2012
Dit becommentarieerd wetboek bundelt de Vlaamse en Brusselse wetgeving i.v.m. bodem, die uitvoerig toegelicht wordt a.h.v. rechtspraak en rechtsleer. Door de praktijkgerichte inslag nuttig voor juristen, maar ook voor aannemers, bodemdeskundigen,...
EPUBverkrijgbaar€ 95,00
 
1ste Druk 2014
Dit becommentarieerd wetboek bundelt alle wetgeving inzake erfdienstbaarheden (in het burgerlijk, gerechtelijk en publiek recht, met alle relevante aspecten). Uitvoerig geannoteerd met verwijzingen naar de meest pertinente rechtspraak en rechtsleer
EPUBverkrijgbaar€ 110,00
 
1ste Druk 2013
Dit becommentarieerd wetboek bundelt alle wetgeving inzake de fiscale procedure (directe en indirecte belastingen) en de bepalingen van fiscaal strafrecht. Uitvoerig geannoteerd met verwijzingen naar de meest pertinente rechtspraak en rechtsleer.
EPUBverkrijgbaar€ 160,00
 
Tweede bijgewerkte editie
2de Druk 2014
In dit becommentarieerd wetboek komen volgende onderwerpen aan bod: woning-, handelshuur en pacht, de Vlaamse en de Brusselse wooncode, studentenkamers, huisjesmelkerij, bevoegde rechtbank en procedures, fiscaalrechtelijke aspecten, attesten, premies,...
EPUBverkrijgbaar€ 135,00
 
Kinderrechten in de Grondwet, Implementatie van het IVRK, Wet betreffende familie- en jeugdrechtbanken, Jeugdrecht, Minderjarigen en het procesrecht - Tweede bijgewerkte editie
2de Druk 2014
Wet & Duiding Kids-Codex verzamelt in 5 delen alle wetgeving mbt minderjarigen. In deel I worden de kinderrechten in de internationale verdragen en Grondwet, het jeugdrecht en het procesrecht en de Wet betreffende familie- en jeugdrechtbanken behandeld.
EPUBverkrijgbaar€ 91,00
 
Personen- en Familierecht - Tweede bijgewerkte editie
2de Druk 2014
Wet & Duiding Kids-Codex verzamelt in 5 delen alle wetgeving met betrekking tot minderjarigen. In dit tweede deel worden alle bepalingen uit het personen- en familierecht in verband met kinderen en minderjarigen behandeld en becommentarieerd.
EPUBverkrijgbaar€ 91,00
 
Onderwijsrecht, Vrijetijdsrecht, Vreemdelingenrecht - Tweede bijgewerkte editie
2de Druk 2014
Wet & Duiding Kids-Codex verzamelt in 5 delen alle wetgeving met betrekking tot minderjarigen. In dit derde deel worden alle relevante bepalingen uit het onderwijsrecht, vrijetijdsrecht en vreemdelingenrecht behandeld en becommentarieerd.
EPUBverkrijgbaar€ 96,00
 
Strafrecht en strafprocesrecht - Tweede bijgewerkte editie
2de Druk 2014
Wet & Duiding Kids-Codex verzamelt in 5 delen alle wetgeving met betrekking tot minderjarigen. In dit vierde deel worden het strafrecht en het strafprocesrecht, voor zover relevant voor minderjarigen, in extenso behandeld en becommentarieerd.
EPUBverkrijgbaar€ 76,00
 
Arbeidsrecht, Socialezekerheidsrecht, Gezondheidsrecht - Tweede bijgewerkte editie
2de Druk 2014
Wet & Duiding Kids-Codex verzamelt in 5 delen alle wetgeving met betrekking tot minderjarigen. In het vijfde en laatste boek van de Kids-Codex wordt het arbeidsrecht, het sociale zekerheidsrecht en het gezondheidsrecht grondig ontleed en becommentarieerd.
EPUBverkrijgbaar€ 91,00
 
1ste Druk 2014
Dit becommentarieerd wetboek verzamelt de belangrijkste wetgeving inzake publiek procesrecht en licht deze uitvoerig toe op basis van rechtspraak en rechtsleer.
EPUBverkrijgbaar€ 100,00
 
1ste Druk 2014
Dit becommentarieerd wetboek verzamelt de relevante teksten ivm ocmw-bevoegdheid, maatschappelijke dienstverlening, recht op maatschappelijke integratie, gewaarborgde gezinsbijslag, inkomensgarantie ouderen en gehandicapten. Met rechtspraak en rechtsleer
EPUBverkrijgbaar€ 126,00
 
1ste Druk 2013
Dit becommentarieerd wetboek geeft een overzichtelijke en duidelijke selectie van wetteksten over sport, aangevuld met commentaren door een team van gespecialiseerde auteurs.
EPUBverkrijgbaar€ 125,00
 
1ste Druk 2013
Dit becommentarieerd wetboek bundelt alle wetgeving inzake vastgoed, zowel inzake privaat als publiek en fiscaal recht, en de beroepsreglementering. Uitvoerig geannoteerd met verwijzingen naar de meest pertinente rechtspraak en voorzien van modellen.
EPUBverkrijgbaar€ 125,00
 
2de Druk 2014
Dit geannoteerd wetboek bevat een artikelsgewijze commentaar op de verblijfswet van 15 december 1980, incl. uitvoeringsbesluiten en andere regelgeving, gevolgd door parlementaire toelichting, kruisverwijzingen, rechtspraak en overzichtscommentaren.
EPUBverkrijgbaar€ 95,00
 
1ste Druk 2013
Dit geannoteerd wetboek becommentarieert de algemene en specifieke wetgeving voor instellingen, de wetgeving voor instellingspersoneel, medische aansprakelijkheid, en ook de aspecten van vennootschaps-, vastgoed-, sociaal en economisch recht.
EPUBverkrijgbaar€ 125,00
 
Reeks Economisch recht - deel 5
1ste Druk 2014
Dit geannoteerd wetboek behandelt o.a. bankbemiddeling, bankverrichtingen, borgtocht, kredieten, depositobescherming, elektronische handel, financieringshuur, financiële zekerheden, insolventie, lening, marktpraktijken, pand, voorrechten,...
EPUBverkrijgbaar€ 96,00
 
1ste Druk 2014
Dit geannoteerd wetboek in de reeks Larcier Wet en Duiding - Economisch recht bespreekt onder andere de Faillissementswet en de Wet continuïteit ondernemingen, aangevuld met bepalingen i.v.m. strafrecht, sociaal recht, internationaal en fiscaal recht.
EPUBverkrijgbaar€ 96,00
 
Reeks Economisch recht - 1
1ste Druk 2012
Dit geannoteerd wetboek in de reeks Larcier Wet en Duiding - Economisch recht becommentarieert onder andere auteursrechten, merken, modellen, octrooien, kweekproducten, etc
EPUBverkrijgbaar€ 95,00
 
Reeks Economisch recht - 2
1ste Druk 2012
Dit werk becommentarieert de Europese en Belgische Mededingingsregels voor ondernemingen (kartels misbruik machtspositie en concentratiecontrole), m.i.v. toezicht en handhaving door de Eur. Commissie, de Raad voor de Mededinging en de nationale rechter.
EPUBverkrijgbaar€ 95,00
 
Reeks Economisch recht - 6
1ste Druk 2014
Dit geannoteerd wetboek in de reeks Larcier Wet en Duiding - Economisch recht bevat een artikelsgewijze bespreking van het Wetboek van Vennootschappen, aangevuld met een aantal K.B.'s.
EPUBverkrijgbaar€ 96,00
 
Reeks Economisch recht - 3
1ste Druk 2012
Dit geannoteerd wetboek bundelt en bespreekt de wet- en regelgeving m.b.t. algemeen verzekeringscontractenrecht en bijzonder gereglementeerde verzekeringscontracten, m.i.v. aspecten van bemiddeling, IPR en marktpraktijken.
EPUBverkrijgbaar€ 95,00
 
Bijgewerkt tot 1 september 2015
2de Druk 2015
Zakboekje Wetboek Economisch Recht bevat dit Wetboek in een klein handig formaat. Ideaal om mee te nemen in het auditorium of op de rechtbank!
EPUBverkrijgbaar€ 35,00
 
Maarten Bunkens, Christoph Castelein, Frédéric de Grave
5de Druk 2014
Dit wetboek bevat alle relevante wetgeving voor het notarisberoep, en is niet alleen nuttig voor (kandidaat)-notarissen en hun medewerkers, maar ook voor andere juristen die in dezelfde materies actief zijn als de notarissen.
EPUBverkrijgbaar€ 100,00
 
1ste Druk 2016
Tweetalig wetboek op initiatief van BDO met de relevante gecoördineerde wetgeving m.b.t. de sociale verkiezingen. / Code bilingue à l’initiative de BDO reprenant la législation consolidée pertinente concernant les élections sociales.
EPUBverkrijgbaar€ 69,00
 
Met trefwoordenregister
3de Druk 2014
Zakboekje Wetboek van Strafvordering bevat dit Wetboek in een klein handig formaat. Vlot ontsluitbaar door een trefwoordenregister. Ideaal om mee te nemen in het auditorium of op de rechtbank!
EPUBverkrijgbaar€ 25,00
 
4de Druk 2015
Zakboekje Wetboek van Vennootschappen bevat dit Wetboek in een klein handig formaat. Ideaal om mee te nemen in het auditorium of op de rechtbank!
EPUBverkrijgbaar€ 35,00
 
Selectie door Karel De Grote-Hogeschool
Carine Danau
2de Druk 2015
Het werk bundelt de wetgeving i.v.m. de juridische principes die van toepassing zijn op marketing: Marktpraktijken en consumentenbescherming; Intellectuele eigendomsrechten; bescherming van de persoonlijke levenssfeer
EPUBverkrijgbaar€ 42,00
 
  
1 t/m 10 van de 112
  
Nieuw
 
Agenda
Kasteel Tivoli, Mechelen
Nieuwe data: 30/08 Jachthoorn Kontich - 31/08 3Square Zwijnaarde
Kontich (30/8) of Zwijnaarde (31/8)
 
Nieuwsbrieven
Raadpleeg de volledige lijst en schrijf u in op de gewenste nieuwsbrieven!
 
 
 
RSS-feed
Bekijk de lijst...............