start2 (0)
,40654,
else ! (0)
  Nieuw - Strada lex  
 
 
NIEUWE UITGAVEN
 
 
RECHTSTAKKEN
 
 
WETBOEKEN
 
 
OPLEIDINGEN
 
 
TIJDSCHRIFTEN
 
 
REEKSEN
 
 
DIGITAAL
 
 
 
 
Bouwrecht
Burgerlijk contractenrecht
Familiaal vermogensrecht
Jeugdrecht
Personen- en familierecht
Schenkingen
Verbintenissenrecht
Verzekeringsrecht
Zakenrecht
Directe belastingen
Fiscaal recht - algemeen
Indirecte belastingen
Chinees ondernemingsrecht
Financieel recht en boekhoudrecht
Handelscontractenrecht
Mededinging en handelspraktijken
Ondernemingsrecht
Vennootschapsrecht
Vervoerrecht
Auteurs en mediarecht
Industriële eigendom (merken, tekeningen en modellen, octrooien)
Internationaal privaatrecht
Internationaal publiekrecht
Arbeidsrecht
Sociaalstrafrecht
Socialezekerheidsrecht
Ziekte en arbeidsongevallen
Administratief recht
Arbitragehof
Lokale overheden
Nationaliteit en Vreemdelingenrecht
Onderwijs, ambtenarenrecht
Openbare financiën
Overheidsopdrachten
Politie, Milities en Rijkswacht
Staatsrecht
Fundamentele rechten en vrijheden
Gezondheidsrecht
Sportrecht
Vermogensplanning
 
  
1 t/m 10 van de 35
  
Te verschijnen
 
Judith Bussé, Christian Dekoninck, Jurgen Figys
1ste Druk 2017
Verschijningsdatum juni 2017
Het cahier bespreekt op heldere wijze de toepassingsvoorwaarden en het verloop van een beslag inzake namaak, op basis van recente rechtspraak, met bijzondere aandacht voor het UPC-regime en voor grensoverschrijdende situaties.
Papieren versiete verschijnen€ 55,00
 
Manuela Vervoort
1ste Druk 2017
Verschijningsdatum juli 2017
Het werk geeft een grondig inzicht in het overheidsoptreden en de bijhorende fiscale behandeling, en biedt een nieuwe duidelijke grondslag aan voor die behandeling: een meerlagig neutraliteitsbeginsel
Papieren versiete verschijnen€ 125,00
 
Tim Melis, Bart Verdickt
1ste Druk 2017
Verschijningsdatum augustus 2017
Deze Update 2016/1 bundelt alle beslissingen en standpunten van de VLABEL van het eerste semester van 2016 m.b.t. de erf- en registratiebelasting, die integraal worden opgenomen en kritisch becommentarieerd.
Papieren versiete verschijnen€ 150,00
 
en andere vorderingen om het evenwicht te herstellen
Jacques Tremmery
1ste Druk 2017
Verschijningsdatum augustus 2017
Het boek behandelt de alimentatie tussen (ex-)echtgenoten in een unieke synthese, vertrekkende van de wet, met een “out of the box” benadering waarbij zeer streng de regels van interpretatie en logica worden toegepast.
Papieren versiete verschijnen€ 65,00
 
2de Druk 2017
Verschijningsdatum september 2017
Omdat de grens tussen fiscale geschillen en strafrechtelijke vervolging meer en meer vervaagt, bestaat deze commentaar uit twee delen: fiscale procedure en fiscaal strafrecht. De teksten worden voorzien van commentaar obv rechtspraak en rechtsleer
Papieren versiete verschijnen€ 140,00
 
Met bijzondere aandacht voor het tuchtprocesrecht en het europees procesrecht
1ste Druk 2017
Verschijningsdatum september 2017
Deze driedelige Duiding bevat een uitgebreide artikelsgewijze commentaar op het Gerechtelijk Wetboek, en bijzondere wetgeving (o.a. rechtsplegingvergoeding) met kruisverwijzingen, rechtspraak en rechtsleer en overzichtscommentaren.
Papieren versiete verschijnen€ 70,00
 
2017-2018
Kristiaan Bernauw, Philippe Colle, Geert Jocqué, Britt Weyts
10de Druk 2017
Verschijningsdatum september 2017
Dit themawetboek bundelt op overzichtelijke wijze de basiswetgeving inzake verzekeringen, ten behoeve van de dagelijkse verzekeringspraktijk en het onderwijs. Het handig formaat en de overzichtelijke bladspiegel zorgen voor een vlot gebruik.
Papieren versiete verschijnen€ 60,00
 
1ste Druk 2017
Verschijningsdatum september 2017
In dit werk wordt het materieel recht van de Vennootschapsbelasting besproken. De relevante artikelen van het WIB worden daarbij uitvoerig en artikelsgewijs van een duiding voorzien.
Papieren versiete verschijnen€ 140,00
 
Steven Slachmuylders
1ste Druk 2017
Verschijningsdatum september 2017
Dit boek bevat een uitgebreide artikelsgewijze bespreking bij de desbetreffende artikels uit het Burgerlijk Wetboek (art. 2011 – 2043octies), op basis van rechtspraak en rechtsleer.
Papieren versiete verschijnen€ 40,00
 
1ste Druk 2017
Verschijningsdatum september 2017
Deze commentaar verheldert de samenstelling, de bevoegdheden en de werking van de instellingen via een artikelsgewijze bespreking van de relevante bepalingen van de Grondwet en bijzondere en gewone wetten, a.h.v. rechtsleer, rechtspraak, adviezen RVS,...
Papieren versiete verschijnen€ 120,00
 
2de Druk 2016
Verschijningsdatum september 2017
Dit werk geeft (artikelsgewijs) duiding bij de wetgeving inzake vastgoed, zowel inzake privaat als publiek en fiscaal recht, en de beroepsreglementering. Uitvoerig geannoteerd met verwijzingen naar de meest pertinente rechtspraak en voorzien van modellen.
Papieren versiete verschijnen€ 140,00
 
1ste Druk 2017
Verschijningsdatum september 2017
Deze Duiding bevat het BTW-wetboek (incl. uitvoeringsbesluiten en Europese bepalingen) dat artikelsgewijs wordt becommentarieerd o.b.v. rechtspraak en rechtsleer en verwijzingen naar Richtlijnen en interpretatieve Verordeningen.
Papieren versiete verschijnen€ 160,00
 
1ste Druk 2017
Verschijningsdatum september 2017
In deze commentaar komen niet alleen de artikelen 3 tot 178 WIB aan bod, maar ook de aan alle inkomstenbelastingen gemene bepalingen, vervat in de artikelen 249 tot 296 van dit Wetboek, worden becommentarieerd, m.i.v. de inning en de invordering,....
Papieren versiete verschijnen€ 160,00
 
1ste Druk 2017
Verschijningsdatum september 2017
Duiding Koop-Verkoop belicht alle toepasselijke regelgeving ivm onroerende goederen, uit burgerlijk, gerechtelijk, economisch, financieel, fiscaal, notarieel en administratief recht, insolventierecht,.. aan de hand van rechtspraak en doctrine
Papieren versiete verschijnen€ 140,00
 
Een fiscaal-juridische analyse vanuit Belgisch en Europees perspectief - Nieuwe herziene editie
Chantal Hendrickx, Marc Vandendijk
1ste Druk 2017
Verschijningsdatum september 2017
Het werk geeft een volledige fiscaal-juridische analyse van aanvullende pensioenen: opbouw én uitkering; nationaal, internationale en transnationale aanvullende pensioenen; vanuit standpunt inrichter én vanuit standpunt werknemer/bedrijfsleider,...
Papieren versiete verschijnen€ 130,00
 
1ste Druk 2017
Verschijningsdatum september 2017
BN 2017/3 bevat ondermeer een bijdrage over Notarieel tuchtprocesrecht
Papieren versiete verschijnen€ 50,00
 
Derde bijgewerkte editie 207
Rudi Sierens, Leo Vulsteke
3de Druk 2017
Verschijningsdatum september 2017
Dit ThemaWetboek bundelt in één handig deel alle wetgeving die nodig is in de politierechtbank (wegverkeer, strafrecht, verzekeringen, procedure,...), aangevuld met praktische documentatie (indicatieve tabel, formulieren, overzichten, andere tabellen..)
Papieren versiete verschijnen€ 105,00
 
Patricio Diaz Gavier, Eric Van Dooren
1ste Druk 2017
Verschijningsdatum september 2017
Deze uitgave ordent de jurisprudentie van meerdere rechtscolleges inzake douanerechten en accijnzen sedert 1975 overzichtelijk en gerubriceerd volgens de legislatieve bronnen.
Papieren versiete verschijnen€ 75,00
 
2de Druk 2017
Verschijningsdatum oktober 2017
Deze commentaar bevat een artikelsgewijze bespreking van het Wetboek van Vennootschappen op basis van rechtspraak en rechtsleer, aangevuld met een aantal bijzondere wetten en K.B.'s.
Papieren versiete verschijnen€ 120,00
 
Tim Melis, Bart Verdickt
1ste Druk 2017
Verschijningsdatum oktober 2017
Deze Update 2016/2 bundelt alle beslissingen en standpunten van de VLABEL van het tweede semester van 2016 m.b.t. de erf- en registratiebelasting, die integraal worden opgenomen en kritisch becommentarieerd.
Papieren versiete verschijnen€ 150,00
 
1ste Druk 2017
Verschijningsdatum oktober 2017
Dit boek wil de lezer een inzicht geven in de actuele stand van het geluksonderzoek en spitst zich vooral toe op wat de impact en gevolgen zijn en/of kunnen zijn van dit onderzoek in het domein van justitie en rechtsontwikkeling.
Papieren versiete verschijnen€ 70,00
 
1ste Druk 2017
Verschijningsdatum oktober 2017
Papieren versiete verschijnen€ 65,00
 
Robby Ackermans, Mattias Van de Wygaert
2de Druk 2017
Verschijningsdatum oktober 2017
Het boek geeft een praktijkgericht overzicht van regelgeving, analyse van rechtspraak en rulings inzake successierechten (erfbelasting) in de periode 2001-2015, met bijzondere aandacht voor procedurevraagstukken.
Papieren versiete verschijnen€ 65,00
 
UE – Belgique – Luxembourg – France
Sébastien Engelen, Anne-Sophie Grobelny, Thomas Lamy, Filip Tuytschaever, Frank Wijckmans
1ste Druk 2017
Verschijningsdatum oktober 2017
Cet ouvrage fournit un aperçu complet et pratique des règles impératives de droit commercial et du droit de la concurrence, européen et nationaux (français, belge et luxembourgeois) régissant les accords verticaux.
Papieren versiete verschijnen€ 135,00
 
Derde herwerkte editie 2017
Herlinde Burez, Anouk Focquet, Filip Tuytschaever, Frank Wijckmans
3de Druk 2017
Verschijningsdatum oktober 2017
Deze grondige studie van distributieovereenkomsten onder het vernieuwde mededingingsrechtelijke regime is een leidraad bij redactie en nazicht van exclusieve, niet-exclusieve en selectieve distributieovereenkomsten, franchising, agentuur, internetverkoop.
Papieren versiete verschijnen€ 135,00
 
Helena Boecquaert, Tina Devlamynck, Marleen Heymans, Hannah Van Der Schueren, Nele Verberckmoes
1ste Druk 2017
Verschijningsdatum november 2017
Het boek is een praktische handleiding voor de professionelen betrokken bij scheidingsproblematieken m.b.t. “hot topics” inzake vereffening-verdeling na (echt)scheiding, m.i.v. vergoedingsrekeningen. Met casussen inzake huwelijkscontracten.
Papieren versiete verschijnen€ 65,00
 
Vierde herziene editie
4de Druk 2017
Verschijningsdatum november 2017
In deze vierde herziene editie wordt de Belgische auteurswet artikelsgewijs becommentarieerd door vooraanstaande auteursrechtspecialisten. Het geeft een uitstekend gedocumenteerd en actueel overzicht van de huidige stand van het Belgische auteursrecht.
Papieren versiete verschijnen€ 185,00
 
Vera Caimo, Aurore Jansen, Brecht Speybrouck, Gunther Valkenborg, Bram Van Dael
1ste Druk 2017
Verschijningsdatum januari 2018
Het werk bespreekt de formaliteiten die moeten worden nageleefd per mandaat en vennootschapsvorm; de risico's bij niet-correcte uitvoering, de gevolgen, eventuele belangenconflicten, ontslagbescherming, de aanvechting van het zelfstandige statuut
Papieren versiete verschijnen€ 75,00
 
Deel 1: van aanwerving tot beëindiging
Eveline Ankaert, K. Goethals , Isabel Plets
1ste Druk 2017
Verschijningsdatum februari 2018
Het Cahier geeft een praktijkgerichte en volledige uitdieping van de gevolgen van arbeidsongeschiktheid op de totstandkoming, de uitvoering, de schorsing en de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, met bespreking van praktijkcasussen en do’s en don’ts
Papieren versiete verschijnen€ 55,00
 
Tweede herziene editie
Joris De Wolf
1ste Druk 2017
Verschijningsdatum maart 2018
Het werk biedt een grondig en wetenschappelijk onderbouwd overzicht van de toepasselijke vennootschaps- en financiële regelgeving, en legt waar mogelijk verbanden tussen beide takken, met verwijzingen naar de belangrijkste rechtspraak en rechtsleer.
Papieren versiete verschijnen€ 85,00
 
1ste Druk 2018
Verschijningsdatum april 2018
Het werk biedt een artikelsgewijze bespreking van de Wet 13/5/1999 houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten en van de uitvoeringsbepalingen ervan, obv rechtsleer, rechtspraak en relevante administratieve onderrichtingen.
Papieren versiete verschijnen€ 40,00
 
Tweede bijgewerkte editie
2de Druk 2018
Verschijningsdatum april 2018
Deze commentaar bespreekt grondig primair en secundair stelsel, onherstelbare ontwrichting/onderlinge toestemming, vereffening-verdeling, kinderen, fiscale aspecten, sociale zekerheidsrecht, straf(proces)recht en IPR. Bevat modellen.
Papieren versiete verschijnen€ 125,00
 
Herziene editie
Sofie Bouly, Caroline Kempeneers, Jan Verstappen
1ste Druk 2017
Verschijningsdatum april 2018
Het werk bevat een overzicht van de rechten van erfpacht, opstal en vruchtgebruik: zowel de burgerrechtelijke als fiscaalrechtelijke aspecten, en vormt een praktijkgericht instrument voor iedereen die die in contact komt met onroerend goed en fiscaliteit.
Papieren versiete verschijnen€ 95,00
 
Modellen
1ste Druk 2018
Verschijningsdatum mei 2018
Papieren versiete verschijnen€ 55,00
 
Basisbeginselen voor het behoud en beheer van de gemeenschappelijke delen
Peter Leyseele
1ste Druk 2018
Verschijningsdatum juli 2018
Deze praktische leidraad behandelt op basis van een reëel nieuwbouwproject, steunend op rechtspraak en rechtsleer, de basisbeginselen inzake het behoud en het beheer van de gemeenschappelijke delen binnen de gedwongen appartementsmede-eigendom.
Papieren versiete verschijnen€ 75,00
 
  
1 t/m 10 van de 35
  
Nieuw
 
Agenda
Kasteel Tivoli, Mechelen
Nieuwe data: 30/08 Jachthoorn Kontich - 31/08 3Square Zwijnaarde
Kontich (30/8) of Zwijnaarde (31/8)
 
Nieuwsbrieven
Raadpleeg de volledige lijst en schrijf u in op de gewenste nieuwsbrieven!
 
 
 
RSS-feed
Bekijk de lijst...............