40663
larciernl/00000000256
start2 (1)
,40663,
else ! (1)
  Aanvullingen 2016  
 
 
NIEUWE UITGAVEN
 
 
RECHTSTAKKEN
 
 
WETBOEKEN
 
 
REPERTOIRE NOTARIAL
 
 
TIJDSCHRIFTEN
 
 
REEKSEN
 
 
DIGITAAL
 
 
 
 
Bouwrecht
Burgerlijk contractenrecht
Familiaal vermogensrecht
Jeugdrecht
Personen- en familierecht
Schenkingen
Verbintenissenrecht
Verzekeringsrecht
Zakenrecht
Directe belastingen
Fiscaal recht - algemeen
Indirecte belastingen
Chinees ondernemingsrecht
Financieel recht en boekhoudrecht
Handelscontractenrecht
Mededinging en handelspraktijken
Ondernemingsrecht
Vennootschapsrecht
Vervoerrecht
Auteurs en mediarecht
Industriële eigendom (merken, tekeningen en modellen, octrooien)
Internationaal privaatrecht
Internationaal publiekrecht
Arbeidsrecht
Sociaalstrafrecht
Socialezekerheidsrecht
Ziekte en arbeidsongevallen
Administratief recht
Arbitragehof
Lokale overheden
Nationaliteit en Vreemdelingenrecht
Onderwijs, ambtenarenrecht
Openbare financiën
Overheidsopdrachten
Politie, Milities en Rijkswacht
Staatsrecht
Fundamentele rechten en vrijheden
Gezondheidsrecht
Sportrecht
Vermogensplanning
 
  
1 t/m 10 van de 39 Nieuw
  
Nieuw
 
Paul Bekaert
1ste Druk 2017
Het werkje geeft een bevattelijk overzicht van diverse, voor de praktijk relevante, deontologische onderwerpen, geschreven vanuit een bijzondere praktijkervaring in tuchtzaken en deontologische problematieken.
Papieren versieverkrijgbaar€ 45,00
 
1ste Druk 2017
Dit werk evalueert het Onroerenderfgoeddecreet: de procedure en de rechtsgevolgen inzake beschermingen en inventarissen, praktische gevolgen van de verplichting tot het uitvoeren van een archeologisch onderzoek, en de handhaving.
Papieren versieverkrijgbaar€ 60,00
 
De Larcier Wetboeken: editie 2016 - Deel V
36de Druk 2016
Deel V van De Larcier Wetboeken behandelt alle takken van het fiscaal recht: BTW, douane en accijnzen, inkomstenbelastingen, met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, met het zegel gelijkgestelde taksen, registratie- en successierechten,...
Papieren versieverkrijgbaar€ 352,00
 
De Larcier Wetboeken: editie 2016 - Deel VI
36de Druk 2016
Deel VI van De Larcier Wetboeken omvat de teksten van de Europese Verdragen, de Grondwet en de fundamentele rechten, waarmee elke jurist te maken heeft, telkens uitvoerig geannoteerd, en ook het klassiek administratief recht.
Papieren versieverkrijgbaar€ 363,00
 
De Larcier Wetboeken:editie 2016 - Deel IV
36de Druk 2016
Deel IV van De Larcier Wetboeken bevat de algemene bepalingen van het sociaal recht, het arbeidsrecht (arbeidsovereenkomst, loon, grensoverschrijdende arbeid, tewerkstelling, sluiting van ondernemingen etc.) en het socialezekerheidsrecht.
Papieren versieverkrijgbaar€ 363,00
 
De Larcier Wetboeken: editie 2016 - Deel VII
36de Druk 2016
Deel VII van De Larcier Wetboeken is gewijd aan het leefmilieurecht in de ruime zin van het woord: naast het leefmilieurecht sensu stricto (waaronder Vlarem, Vlarebo en Vlarea) ook tevens de regels betreffende de ruimtelijke ordening en stedenbouw.
Papieren versieverkrijgbaar€ 269,00
 
De Larcier Wetboeken: editie 2016 - Deel I
36de Druk 2016
Dit deel I omvat hoofdzakelijk teksten van privaatrecht (handelsrecht niet inbegrepen), gerechtelijk recht, intellectuele eigendomsrechten en internationaal privaatrecht, maar ook materies die de wetgever buiten de sfeer van het strafrecht heeft gebracht.
Papieren versieverkrijgbaar€ 363,00
 
De Larcier Wetboeken: editie 2016 - Deel II
36de Druk 2016
Deel II omvat al hetgeen tot het strafrecht in enge zin behoort (Strafwetboek, strafprocesrecht, gerechtelijke politie), maar ook materies die vaak in een strafrechtelijke context worden behandeld, zoals het wegverkeer, etc.
Papieren versieverkrijgbaar€ 269,00
 
De Larcier Wetboeken: editie 2016 - Deel III
36de Druk 2016
Deel III van De Larcier Wetboeken behandelt alle economische en financiële materies: Wetboek Economisch recht, faillissementsrecht, mededingingsrecht, vervoerrecht, warenreglementering en bank- en monetair recht, intellectuele eigendom,..
Papieren versieverkrijgbaar€ 391,00
 
1ste Druk 2016
De Aanvullingen 2016 werken de basiseditie 2016 bij tot 1 september 2016. Deze Aanvullingen zijn inbegrepen in de aankoop van de basiseditie.
Papieren versieverkrijgbaar€ 864,00
 
De Larcier Wetboeken - Deel V
1ste Druk 2016
De Aanvulling 2016 werkt de basiseditie 2016 bij tot 1 september 2016.
Papieren versieverkrijgbaar€ 120,00
 
De Larcier Wetboeken - Deel IV
1ste Druk 2016
De Aanvulling 2016 werkt de basiseditie 2016 bij tot 1 september 2016.
Papieren versieverkrijgbaar€ 150,00
 
De Larcier Wetboeken - Deel VI
1ste Druk 2016
De Aanvulling 2016 werkt de basiseditie 2016 bij tot 1 september 2016.
Papieren versieverkrijgbaar€ 150,00
 
De Larcier Wetboeken - Deel II
1ste Druk 2016
De Aanvulling 2016 werkt de basiseditie 2016 bij tot 1 september 2016.
Papieren versieverkrijgbaar€ 100,00
 
De Larcier Wetboeken - Deel III
1ste Druk 2016
De Aanvulling 2016 werkt de basiseditie 2016 bij tot 1 september 2016.
Papieren versieverkrijgbaar€ 190,00
 
De Larcier Wetboeken - Deel I
1ste Druk 2016
De Aanvulling 2016 werkt de basiseditie 2016 bij tot 1 september 2016.
Papieren versieverkrijgbaar€ 120,00
 
Tweede herwerke editie
Hendrik Leurs
2de Druk 2016
Dit boek verklaart alle belangrijke begrippen uit vastgoed en bouw, vanuit technische, administratieve, juridische en financiële invalshoek, aangevuld met technische illustraties, modeldocumenten, bouw- & onderhoudtips.
Papieren versieverkrijgbaar€ 85,00
 
1ste Druk 2016
Dit werk bespreekt het Decreet Complexe Projecten aan de hand van casestudies van de eerste pilootprojecten: leiden deze tot tijdswinst en meer rechtszekerheid?
Papieren versieverkrijgbaar€ 55,00
 
1ste Druk 2016
Dit cahier focust op de vennootschap bij de behandeling van een vereffening-verdeling na echtscheiding, en dit zowel in de burgerrechtelijke, vennootschapsrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten.
Papieren versieverkrijgbaar€ 65,00
 
Reeks Economisch recht
1ste Druk 2016
Deze commentaar in de reeks Larcier Wet en Duiding - Economisch recht bundelt en bespreekt de wet- en regelgeving m.b.t. de financiële markten, de marktregulering, en de openbare uitgifte en gelijkgestelde verrichtingen.
Papieren versieverkrijgbaar€ 96,00
 
BFW-RBF 2016/5
16de Druk 2016
BFW 2016/5: Dossier "Stock Exchange Operations And Asset Management" + Dossier "Risk Management And Real Estate Investments"
Papieren versieverkrijgbaar€ 70,00
 
RABG 2016/16
1ste Druk 2016
RABG 2016/16 bevat becommentarieerde rechtspraak over diverse aspecten van handelshuur: Toepassingsgebied; Herziening van de huurprijs; Huurhernieuwing; Uitzettingsvergoeding
Papieren versieverkrijgbaar€ 60,00
 
Editie 2016
Stefan Rutten
9de Druk 2016
Deze Codex deontologie van de juridische beroepen bevat de deontologische regelen, en de reglementering in verband met de beroeps- en de tuchtrechtelijke organisatie en de beroepsaansprakelijkheid van de voornaamste juridische beroepen.
Papieren versieverkrijgbaar€ 73,00
 
Cécile De Boe, Jean-François van Drooghenbroeck
1ste Druk 2016
Het werk ontleedt de boedelbeschrijving stap voor stap. Het licht de verschillende hypotheses, waarin een boedelbeschrijving zich opdringt, en de uitvoering ervan toe, en biedt opheldering bij de moeilijkheden en controversiële kwesties.
Papieren versieverkrijgbaar€ 129,00
 
In Foro 2016/3
16de Druk 2016
In Foro 2016/3 bevat oa bijdragen over bemiddeling in handelszaken; Actief case management in de Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel nu en met de beschikbare middelen en een practicum over de verdachte periode
Papieren versieverkrijgbaar€ 30,00
 
Voorbeeld van de nood aan modernisering van het Belgisch vennootschapsrecht? (Openingsconferentie Balie Kortrijk gerechtelijk jaar 2016-2017)
Thomas Vandenberghe
1ste Druk 2016
Het werk geeft een actueel overzicht van de huidige invulling (en pijnpunten) van de vennootschapsrechtelijke alarmbelprocedure en is tevens een kritisch pleidooi voor een (verregaande) modernisering van het vennootschapsrecht.
Papieren versieverkrijgbaar€ 60,00
 
RABG 2016/15
1ste Druk 2016
RABG 2016/5 bevat geannoteerde rechtspraak over o.a.: Onverdeelde naakte eigendom met gekruist vruchtgebruik; DAVO en de beslaggrenzen; Buitengewone kosten voor kinderen: naar meer willekeur?;Schenking-koop (bewijs); Kind overleden biologische vader
Papieren versieverkrijgbaar€ 60,00
 
Commissie Boekhoudkundige Normen / Commission des Normes Comptables
6de Druk 2016
Het Jaarboek CBN 2016 bundelt alle adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen, thematisch gerangschikt per rubriek van de jaarrekening, samen met de relevante wetgeving. Vlot ontsluitbaar via uitgebreide chronologische en trefwoordenregisters.
Papieren versietijdelijk onbeschikbaar€ 105,00
 
Colloquium / Colloque In memoriam Luc Huybrechts
1ste Druk 2016
Verslagboek over de rol van de douane in het algemeen en het douane-strafrecht in het bijzonder / Actes du colloque sur le rôle des douanes en général et du droit pénal douanier en particulier.
Papieren versietijdelijk onbeschikbaar€ 65,00
 
Niels Bammens
1ste Druk 2016
Unieke combinatie van een juridische analyse van deze verdragen en een economische analyse naar hun doeltreffendheid
Papieren versieverkrijgbaar€ 75,00
 
KU Leuven Centre for IT & IP Law, Jessie De Weyer, Marie-Christine Janssens, Amandine Léonard, Geertrui Van Overwalle
4de Druk 2016
Dit wetboek bevat een tweetalige verzameling wetgeving i.v.m. octrooien, merken, domeinnamen, tekeningen en modellen, auteursrecht en kwekersrechten, en relevante bepalingen van gerechtelijk en fiscaal recht, in een vlot hanteerbaar formaat
Papieren versieverkrijgbaar€ 120,00
 
Johan Put
5de Druk 2016
Deze nieuwe editie verzamelt in één enkele band alle wetgevende akten i.v.m. jeugdrecht, met niet alleen akten inzake het jeugdbeschermingsrecht en jeugdhulprecht, maar ook relevante wetgeving uit het burgerlijk, gerechtelijk, sociaal en strafrecht.
Papieren versietijdelijk onbeschikbaar€ 70,00
 
Maarten Bunkens, Christoph Castelein, Frédéric de Grave, Michel Somers
7de Druk 2016
Dit wetboek bevat alle relevante wetgeving voor het notarisberoep, en is niet alleen nuttig voor (kandidaat)-notarissen en hun medewerkers, maar ook voor andere juristen die in dezelfde materies actief zijn als de notarissen.
Papieren versieverkrijgbaar€ 230,00
 
RABG 2016/14
1ste Druk 2016
RABG 2016/14 bevat recente geannoteerde rechtsppraak over diverse aspecten van straf- en strafprocesrecht, oa over Bijkomend onderzoek na mededeling van het dossier; Bevoegdheid van de lasthebber ad hoc; Laattijdig verzet-fout gerechtsdeurwaarder
Papieren versieverkrijgbaar€ 60,00
 
Permanente vorming Vlaamse conferentie van balie Gent 2016
1ste Druk 2016
Het werk bevat grondige analyses van actuele knelpunten en nieuwe ontwikkelingen inzake algemeen Verbintenissenrecht
Papieren versieverkrijgbaar€ 75,00
 
Hanno Decoutere, Mark Delboo
1ste Druk 2016
Het werk biedt een theoretisch kader voor de principes van de algemene antimisbruikbepaling en werkt deze praktisch uit op verschillende gangbare successieplanningstechnieken m.i.v. de analyse van de fiscale én de burgerrechtelijke aspecten bij elk.
Papieren versietijdelijk onbeschikbaar€ 80,00
 
wilsgebreken, verborgen gebreken en de verborgen non-conformiteit
Sophie Baudry, Cedric De Koker
1ste Druk 2016
Dit werk onderzoekt de juridische mogelijkheden (wilsgebreken, verborgen gebreken en de verborgen non-conformiteit) die het BW de nieuwe eigenaars biedt om verkopers te sanctioneren en de aankoop van het onroerend goed te annuleren
Papieren versieverkrijgbaar€ 55,00
 
TJK 2016/3
16de Druk 2016
Dit Themanummer Kinderrechten en gezondheidszorg bevat o.a. bijdragen over Minderjarigen en medische besluitvorming; Juridische aspecten van transgenderzorg voor minderjarigen; Ethische aspecten van geneesmiddelenonderzoek bij kinderen,....
Papieren versieverkrijgbaar€ 50,00
 
  
1 t/m 10 van de 39 Nieuw
  
Agenda
15 november 2016, 22 november 2016 en 6 december 2016
Avidof De Pinte
29/11/2016 of 09/03/2017
29 november 2016 (Leuven) of 9 maart 2017 (Sint-Martems-Latem)
 

 Doorblader het Nederlandstalig magazine van Larcier Group online

 

Larcier Grp app
e-books
Studentencodex
éditions Larcier
Nieuwsbrieven
Raadpleeg de volledige lijst en schrijf u in op de gewenste nieuwsbrieven!
 
 
 
partnerschip IBJ Groep Larcier

 

Doorblader onze tijdschriftencatalogus
2016 online

Tijdschriften 2015

Download de bestelbon Tijdschriften  2016

 

 Groep Larcier werd door
de Vlaamse Overheid
erkend als opleidingsverstrekker
(DV.0214911)
Klik hier voor meer informatie