40663
larciernl/00000000256
start2 (1)
,40663,
else ! (1)
   
 
 
NIEUWE UITGAVEN
 
 
RECHTSTAKKEN
 
 
WETBOEKEN
 
 
OPLEIDINGEN
 
 
TIJDSCHRIFTEN
 
 
REEKSEN
 
 
DIGITAAL
 
 
 
 
Bouwrecht
Burgerlijk contractenrecht
Familiaal vermogensrecht
Jeugdrecht
Personen- en familierecht
Schenkingen
Verbintenissenrecht
Verzekeringsrecht
Zakenrecht
Directe belastingen
Fiscaal recht - algemeen
Indirecte belastingen
Chinees ondernemingsrecht
Financieel recht en boekhoudrecht
Handelscontractenrecht
Mededinging en handelspraktijken
Ondernemingsrecht
Vennootschapsrecht
Vervoerrecht
Auteurs en mediarecht
Industriële eigendom (merken, tekeningen en modellen, octrooien)
Internationaal privaatrecht
Internationaal publiekrecht
Arbeidsrecht
Sociaalstrafrecht
Socialezekerheidsrecht
Ziekte en arbeidsongevallen
Administratief recht
Arbitragehof
Lokale overheden
Nationaliteit en Vreemdelingenrecht
Onderwijs, ambtenarenrecht
Openbare financiën
Overheidsopdrachten
Politie, Milities en Rijkswacht
Staatsrecht
Fundamentele rechten en vrijheden
Gezondheidsrecht
Sportrecht
Vermogensplanning
 
  
1 t/m 10 van de 31 Nieuw
  
Nieuw
 
Commissie Boekhoudkundige Normen / Commission des Normes Comptables
7de Druk 2017
Het Jaarboek CBN 2017 bundelt alle adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen, thematisch gerangschikt per rubriek van de jaarrekening, samen met de relevante wetgeving. Vlot ontsluitbaar via uitgebreide chronologische en trefwoordenregisters.
Papieren versieverkrijgbaar€ 110,00
 
Een overzicht van de belangrijkste Europese IPR instrumenten
Cedric Vanleenhove
1ste Druk 2017
Nu het belang van het Wetboek van IPR in veel domeinen uitgehold of verdwenen is, geeft dit werk een beknopt overzicht van de belangrijkste Europese IPR bronnen, rijkelijk geïllustreerd met concrete voorbeelden.
Papieren versieverkrijgbaar€ 50,00
 
De Larcier Wetboeken: editie 2016 - Deel VII
37de Druk 2017
Deel VII van De Larcier Wetboeken is gewijd aan het leefmilieurecht in de ruime zin van het woord: naast het leefmilieurecht sensu stricto (waaronder Vlarem, Vlarebo en Vlarea) ook tevens de regels betreffende de ruimtelijke ordening en stedenbouw.
Papieren versieverkrijgbaar€ 269,00
 
De Larcier Wetboeken: editie 2016 - Deel VI
37de Druk 2017
Deel VI van De Larcier Wetboeken omvat de teksten van de Europese Verdragen, de Grondwet en de fundamentele rechten, waarmee elke jurist te maken heeft, telkens uitvoerig geannoteerd, en ook het klassiek administratief recht.
Papieren versieverkrijgbaar€ 363,00
 
De Larcier Wetboeken: editie 2016 - Deel V
37de Druk 2017
Deel V van De Larcier Wetboeken behandelt alle takken van het fiscaal recht: BTW, douane en accijnzen, inkomstenbelastingen, met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, met het zegel gelijkgestelde taksen, registratie- en successierechten,...
Papieren versieverkrijgbaar€ 352,00
 
De Larcier Wetboeken:editie 2016 - Deel IV
37de Druk 2017
Deel IV van De Larcier Wetboeken bevat de algemene bepalingen van het sociaal recht, het arbeidsrecht (arbeidsovereenkomst, loon, grensoverschrijdende arbeid, tewerkstelling, sluiting van ondernemingen etc.) en het socialezekerheidsrecht.
Papieren versieverkrijgbaar€ 363,00
 
Een eerste evaluatie van de quick wins, reparaties en grondslagen voor organisatorische vernieuwingen
1ste Druk 2017
De bijdragen geven een eerste evaluatie van de Potpourriwetten: de quick wins, reparaties en grondslagen voor organisatorische vernieuwingen, met aandacht voor knelpunten.
Papieren versieverkrijgbaar€ 80,00
 
1ste Druk 2017
Het Liber Amicorum Antoine Doolaege bevat in een fraaie gebonden uitgave beschouwingen en bijdragen, geschreven door vrienden-vakgenoten.Bestel vóór 31 maart 2017 en geniet de voorintekenprijs én laat u opnemen in de lijst van voorintekenaars.
Papieren versieverkrijgbaar€ 100,00
 
Derde bijgewerkte editie 2017
Yves Van Den Berge
3de Druk 2017
Dit wetboek bundelt de belangrijkste regelgeving i.v.m. strafuitvoering, gedetineerden en detentie, en ook internering, voorlopige hechtenis, opschorting, uitstel en probatie. De bepalingen zijn geannoteerd waar dit nodig is voor een goed begrip.
Papieren versieverkrijgbaar€ 55,00
 
RABG 2017/8
1ste Druk 2017
RABG 2017/8 bevat geannoteerde rechtspraak over Geschillenregeling in vennootschappen en gerechtelijke ontbinding, oa over Uitsluiting; Uittreding; Individuele controle- en onderzoeksbevoegdheid; Voorlopig bewindvoerder; Gerechtelijke ontbinding
Papieren versieverkrijgbaar€ 65,00
 
1ste Druk 2017
De Aanvullingen 2017/I werken de basiseditie 2016 bij tot 1 februari 2017. Deze Aanvullingen zijn inbegrepen in de aankoop van de basiseditie.
Papieren versieverkrijgbaar€ 1232,00
 
Rechten van RSZ, werkgevers, werknemers en derden
Steven Renette, Hans Van Rompaey
1ste Druk 2017
Het boek behandelt de inning van sociale zekerheidsbijdragen door de RSZ, vanuit de invalshoek van de RSZ, werkgever, werknemer en derden,met focus op hun respectieve rechten en plichten, zonder de onderlinge samenhang uit het oog te verliezen.
Papieren versieverkrijgbaar€ 75,00
 
1ste Druk 2017
Het werk is een verkenning van de wijze waarop (empirische) gegevensverwerking de rechtspraktijk beïnvloedt, inzake rechterlijke rechtsvinding, gerechtelijk deskundigenonderzoeken, de indicatieve tabel,....
Papieren versieverkrijgbaar€ 75,00
 
De Larcier Wetboeken - Deel III
1ste Druk 2017
De Aanvulling 2017/I werkt de basiseditie 2016 bij tot 1 februari 2017.
Papieren versieverkrijgbaar€ 285,00
 
De Larcier Wetboeken - Deel II
1ste Druk 2017
De Aanvulling 2017/I werkt de basiseditie 2016 bij tot 1 februari 2017.
Papieren versieverkrijgbaar€ 140,00
 
De Larcier Wetboeken - Deel VI
1ste Druk 2017
De Aanvulling 2017/I werkt de basiseditie 2016 bij tot 1 februari 2017.
Papieren versieverkrijgbaar€ 180,00
 
De Larcier Wetboeken - Deel V
1ste Druk 2017
De Aanvulling 2017/I werkt de basiseditie 2016 bij tot 1 februari 2017.
Papieren versieverkrijgbaar€ 200,00
 
De Larcier Wetboeken - Deel I
1ste Druk 2017
De Aanvulling 2017/I werkt de basiseditie 2016 bij tot 1 februari 2017.
Papieren versieverkrijgbaar€ 170,00
 
De Larcier Wetboeken - Deel IV
1ste Druk 2017
De Aanvulling 2017/I werkt de basiseditie 2016 bij tot 1 februari 2017.
Papieren versieverkrijgbaar€ 220,00
 
VIP 2017/1
3de Druk 2017
VIP 2017/1 bevat o.a. bijdragen over De hand- en bankgift en de semi-vaste datum; Kapitaalvermindering na step-up: fiscaal misbruik?; Het keuzebeding onder last in het Vlaamse Gewest volgens VLABEL; Fiscaliteit van tak 23- en tak 21-levensverzekeringen,..
Papieren versieverkrijgbaar€ 55,00
 
RABG 2017/7
1ste Druk 2017
RABG 2017/7 bevat geannoteerde rechtspraak inzake straf- en strafprocesrecht, oa over de beoordeling van de overschrijding van de redelijke termijn; betekenen van cassatieberoep door de burgerrechtelijk aansprakelijke partij; horen van getuigen,...
Papieren versieverkrijgbaar€ 65,00
 
Steven Brouwers
1ste Druk 2017
Het werk geeft een grondige analyse van de rechtspraak en rechtsleer over de begroting van kinderalimentatie, met inbegrip van een ‘stappenplan’ met vier stappen die de practicus moeten helpen door de bomen van de diverse rekenmethodes het bos nog te zien
Papieren versieverkrijgbaar€ 65,00
 
BFR/DBF 2016/VI
16de Druk 2016
Dossier European Legislation
Papieren versieverkrijgbaar€ 70,00
 
RABG 2017/6
1ste Druk 2017
RABG 2017/6 bevat geannoteerde rechtspraak inzake procesrecht, oa over de invloed van een onontvankelijke oorspronkelijke vordering op de uitgebreide of gewijzigde vordering; Executie na pauliaanse vordering en uitwinning van een onbeheerde nalatenschap..
Papieren versieverkrijgbaar€ 65,00
 
Herziene editie
Christoph Castelein, Jan Dierynck
1ste Druk 2017
Het werk geeft een actuele stand van zaken m.b.t. het erfrecht voor wettelijk samenwonenden, m.i.v. de voornaamste rechtsleer en rechtspraak sinds de inwerkingtreding van de wet van 2007 en biedt oplossingen voor theoretische én praktische problemen.
Papieren versieverkrijgbaar€ 75,00
 
1ste Druk 2017
Deze driedelige Duiding bevat een uitgebreide artikelsgewijze commentaar op het Gerechtelijk Wetboek, en bijzondere wetgeving (o.a. rechtsplegingvergoeding) met kruisverwijzingen, rechtspraak en rechtsleer en overzichtscommentaren.
Papieren versieverkrijgbaar€ 70,00
 
1ste Druk 2017
In een handig naslagwerk bespreekt het boek de deontologische regel mbt het notariaat: organisatie; beroepsgeheim; tuchtprocedure; deontologische codes publiciteit, (vastgoed)bemiddeling, kwalitieitsconctrole..); boekhouding; witwas; eretitel,...
Papieren versieverkrijgbaar€ 40,00
 
Tim Melis, Bart Verdickt
1ste Druk 2017
Deze Update 2015 bundelt alle beslissingen en standpunten van de VLABEL m.b.t. de erf- en registratiebelasting, die integraal worden opgenomen en kritisch becommentarieerd.
Papieren versieverkrijgbaar€ 100,00
 
Constant De Koninck, Peter Teerlinck
1ste Druk 2017
Het werk behandelt de schadevergoedingen in de precontractuele en contractuele fase, en de intresten en kapitalisatie. Het werk houdt rekening met de belangrijke wijzigingen op het vlak van de schadevergoeding en vooral dan betreffende de bevoegdheid.
Papieren versieverkrijgbaar€ 90,00
 
RABG-2017/5
1ste Druk 2017
RABG 2017/5 bevat geannoteerde rechtspraak over diverse items van marktpraktijken: Stakingsvordering: belang; Afwerving cliënteel/leveranciers; Misleidende reclame; Vergelijkende reclame; Afbrekende reclame; Aanhaking,...
Papieren versieverkrijgbaar€ 65,00
 
TJK 2017/1
17de Druk 2017
TJK 2017/1 bevat onder andere becommentarieerde rechtspraak over de klacht met burgerlijke partijstelling lastens een minderjarige en over het rechterlijk oordeel dat de vaderlijke erkenning niet kan plaatsvinden
Papieren versieverkrijgbaar€ 55,00
 
  
1 t/m 10 van de 31 Nieuw
  
Agenda
Seizoen 2017, van 7 februari 2017 tot 30 november 2017
VBO, Ravensteinstraat 4, 1000 Brussel
VOORJAAR: 18/5/2017 (Leuven) EN NAJAAR: 16/11/2017 (Zwijnaarde)
Zwijnaarde of Leuven
 

 Doorblader het Nederlandstalig magazine van Larcier Group online

 

Larcier Grp app
e-books
Studentencodex
éditions Larcier
Nieuwsbrieven
Raadpleeg de volledige lijst en schrijf u in op de gewenste nieuwsbrieven!
 
 
 
partnerschip IBJ Groep Larcier

 

Doorblader onze tijdschriftencatalogus
2016 online

Tijdschriften 2015

Download de bestelbon Tijdschriften  2016

 

 Groep Larcier werd door
de Vlaamse Overheid
erkend als opleidingsverstrekker
(DV.0214911)
Klik hier voor meer informatie

 
geniet 30% korting op alle online bestellingen tot 21 mei 2017