40663
larciernl/00000000256
start2 (1)
,40663,
else ! (1)
  E&F  
 
 
NIEUWE UITGAVEN
 
 
RECHTSTAKKEN
 
 
WETBOEKEN
 
 
OPLEIDINGEN
 
 
TIJDSCHRIFTEN
 
 
REEKSEN
 
 
DIGITAAL
 
 
 
 
Bouwrecht
Burgerlijk contractenrecht
Familiaal vermogensrecht
Jeugdrecht
Personen- en familierecht
Schenkingen
Verbintenissenrecht
Verzekeringsrecht
Zakenrecht
Directe belastingen
Fiscaal recht - algemeen
Indirecte belastingen
Chinees ondernemingsrecht
Financieel recht en boekhoudrecht
Handelscontractenrecht
Mededinging en handelspraktijken
Ondernemingsrecht
Vennootschapsrecht
Vervoerrecht
Auteurs en mediarecht
Industriële eigendom (merken, tekeningen en modellen, octrooien)
Internationaal privaatrecht
Internationaal publiekrecht
Arbeidsrecht
Sociaalstrafrecht
Socialezekerheidsrecht
Ziekte en arbeidsongevallen
Administratief recht
Arbitragehof
Lokale overheden
Nationaliteit en Vreemdelingenrecht
Onderwijs, ambtenarenrecht
Openbare financiën
Overheidsopdrachten
Politie, Milities en Rijkswacht
Staatsrecht
Fundamentele rechten en vrijheden
Gezondheidsrecht
Sportrecht
Vermogensplanning
 
  
1 t/m 10 van de 26 Nieuw
  
Nieuw
 
1ste Druk 2017
Het werk is een verkenning van de wijze waarop (empirische) gegevensverwerking de rechtspraktijk beïnvloedt, inzake rechterlijke rechtsvinding, gerechtelijk deskundigenonderzoeken, de indicatieve tabel,....
Papieren versieverkrijgbaar€ 75,00
 
1ste Druk 2017
De Aanvullingen 2017/I werken de basiseditie 2016 bij tot 1 februari 2017. Deze Aanvullingen zijn inbegrepen in de aankoop van de basiseditie.
Papieren versieverkrijgbaar€ 1232,00
 
De Larcier Wetboeken - Deel II
1ste Druk 2017
De Aanvulling 2017/I werkt de basiseditie 2016 bij tot 1 februari 2017.
Papieren versieverkrijgbaar€ 140,00
 
De Larcier Wetboeken - Deel VI
1ste Druk 2017
De Aanvulling 2017/I werkt de basiseditie 2016 bij tot 1 februari 2017.
Papieren versieverkrijgbaar€ 180,00
 
De Larcier Wetboeken - Deel III
1ste Druk 2017
De Aanvulling 2017/I werkt de basiseditie 2016 bij tot 1 februari 2017.
Papieren versieverkrijgbaar€ 285,00
 
De Larcier Wetboeken - Deel IV
1ste Druk 2017
De Aanvulling 2017/I werkt de basiseditie 2016 bij tot 1 februari 2017.
Papieren versieverkrijgbaar€ 220,00
 
De Larcier Wetboeken - Deel I
1ste Druk 2017
De Aanvulling 2017/I werkt de basiseditie 2016 bij tot 1 februari 2017.
Papieren versieverkrijgbaar€ 170,00
 
De Larcier Wetboeken - Deel V
1ste Druk 2017
De Aanvulling 2017/I werkt de basiseditie 2016 bij tot 1 februari 2017.
Papieren versieverkrijgbaar€ 200,00
 
Steven Brouwers
1ste Druk 2017
Het werk geeft een grondige analyse van de rechtspraak en rechtsleer over de begroting van kinderalimentatie, met inbegrip van een ‘stappenplan’ met vier stappen die de practicus moeten helpen door de bomen van de diverse rekenmethodes het bos nog te zien
Papieren versieverkrijgbaar€ 65,00
 
BFR/DBF 2016/VI
16de Druk 2016
Dossier European Legislation
Papieren versieverkrijgbaar€ 70,00
 
RABG 2017/6
1ste Druk 2017
RABG 2017/6 bevat geannoteerde rechtspraak inzake procesrecht, oa over de invloed van een onontvankelijke oorspronkelijke vordering op de uitgebreide of gewijzigde vordering; Executie na pauliaanse vordering en uitwinning van een onbeheerde nalatenschap..
Papieren versieverkrijgbaar€ 65,00
 
Herziene editie
Christoph Castelein, Jan Dierynck
1ste Druk 2017
Het werk geeft een actuele stand van zaken m.b.t. het erfrecht voor wettelijk samenwonenden, m.i.v. de voornaamste rechtsleer en rechtspraak sinds de inwerkingtreding van de wet van 2007 en biedt oplossingen voor theoretische én praktische problemen.
Papieren versieverkrijgbaar€ 75,00
 
1ste Druk 2017
Deze driedelige Duiding bevat een uitgebreide artikelsgewijze commentaar op het Gerechtelijk Wetboek, en bijzondere wetgeving (o.a. rechtsplegingvergoeding) met kruisverwijzingen, rechtspraak en rechtsleer en overzichtscommentaren.
Papieren versieverkrijgbaar€ 70,00
 
1ste Druk 2017
In een handig naslagwerk bespreekt het boek de deontologische regel mbt het notariaat: organisatie; beroepsgeheim; tuchtprocedure; deontologische codes publiciteit, (vastgoed)bemiddeling, kwalitieitsconctrole..); boekhouding; witwas; eretitel,...
Papieren versieverkrijgbaar€ 40,00
 
Tim Melis, Bart Verdickt
1ste Druk 2017
Deze Update 2015 bundelt alle beslissingen en standpunten van de VLABEL m.b.t. de erf- en registratiebelasting, die integraal worden opgenomen en kritisch becommentarieerd.
Papieren versieverkrijgbaar€ 100,00
 
Constant De Koninck, Peter Teerlinck
1ste Druk 2017
Het werk behandelt de schadevergoedingen in de precontractuele en contractuele fase, en de intresten en kapitalisatie. Het werk houdt rekening met de belangrijke wijzigingen op het vlak van de schadevergoeding en vooral dan betreffende de bevoegdheid.
Papieren versieverkrijgbaar€ 90,00
 
RABG-2017/5
1ste Druk 2017
RABG 2017/5 bevat geannoteerde rechtspraak over diverse items van marktpraktijken: Stakingsvordering: belang; Afwerving cliënteel/leveranciers; Misleidende reclame; Vergelijkende reclame; Afbrekende reclame; Aanhaking,...
Papieren versieverkrijgbaar€ 65,00
 
TJK 2017/1
17de Druk 2017
TJK 2017/1 bevat onder andere becommentarieerde rechtspraak over de klacht met burgerlijke partijstelling lastens een minderjarige en over het rechterlijk oordeel dat de vaderlijke erkenning niet kan plaatsvinden
Papieren versieverkrijgbaar€ 55,00
 
Editie 2017
6de Druk 2017
Dit wetboek bundelt ICT-gerelateerde wet- en regelgeving rond marktspelers, verbintenissen, intellectuele rechten, privacy en gegevensverwerking en cybercriminaliteit
Papieren versieverkrijgbaar€ 60,00
 
Benjamin Gillard
1ste Druk 2017
Het werk bespreekt o.b.v. rechtspraak en rechtsleer, alle constitutieve bestanddelen van het misdrijf van misbruik van vennootschapsgoederen, zowel op zichzelf als in hun onderlinge samenhang, m.i.v. de inherent vennootschapsrechtelijke aspecten ervan.
Papieren versieverkrijgbaar€ 95,00
 
IHT / CIT / ITT 2016/4
2de Druk 2016
IHT 16/4 bevat ondermeer een doctrinebijdrage over CETA en geannoteerde rechtspraak over Over bergingsplichten, beperkingsrechten en (wrakken)fondsen: recente ontwikkelingen naar Nederlands en Belgisch recht; Derdenverzet tegen een nutteloos fonds,...
Papieren versieverkrijgbaar€ 80,00
 
RABG 2017/4
1ste Druk 2017
RABG 2017/4 bevat geannoteerde rechtspraak over Familierecht en familiaal vermogensrecht, oa over groepsverzekering en echtscheiding; verhaalrecht van het OCMW op onderhoudsplichtigen; alimentatie ex-echtgenoten (‘levensstijl’ of ‘levensstandaard’),...
Papieren versieverkrijgbaar€ 65,00
 
Cedric Degreef, Thomas Deruytter, Wouter Geldhof, Tine Van der Straeten, Frederik Vandendriessche
1ste Druk 2017
Het werk biedt inzicht in het juridische kader van de Belgische energiemarkt m.i.v. het internationale en Europeesrechtelijke regelgevende kader inzake elektriciteit en gas-markten, maar ook warmtenetten, aardolie, biobranstoffen, hernieuwbare energie,..
Papieren versieverkrijgbaar€ 90,00
 
2de Druk 2016
VIP 2016/4 bevat oa bijdragen over de verkoop van aandelen van een vastgoedvennootschap; fiscale aandachtspunten bij de inbreng van vastgoed in een burgerlijke maatschap; rechtspraak en rulings (oa ouderlijke boedelverdeling en het Nederlands erfrecht.
Papieren versieverkrijgbaar€ 35,00
 
RRS 2016/1
16de Druk 2016
Met o.a. De fragiele positie van de overheid als ‘neutrale organisator van religie-uitoefening': raadgever-coach? regisseur? regelaar?; Het levensbeschouwelijke beroepsgeheim en zijn grenzen; Waalse voogdij over kerkfabrieken onder de loep van het GwH
Papieren versieverkrijgbaar€ 75,00
 
1ste Druk 2017
Bericht aan het notariaat 2017/1 bevat bijdragen in vaste rubrieken: doctrine, rechtspraak en rulings en actualia, over actuele pertinente notariële topics (vereffening-verdeling huwgemeenschap, VLABEL inzake gesplitste inschrijving omgevingsvergunning,.
Papieren versieverkrijgbaar€ 50,00
 
  
1 t/m 10 van de 26 Nieuw
  
Agenda
Seizoen 2017, van 7 februari 2017 tot 30 november 2017
VBO, Ravensteinstraat 4, 1000 Brussel
21 maart (Hasselt) of 27 april (Gent) of 9 mei (Edegem)
Hasselt of Gent of Edegem
 

 Doorblader het Nederlandstalig magazine van Larcier Group online

 

Larcier Grp app
e-books
Studentencodex
éditions Larcier
Nieuwsbrieven
Raadpleeg de volledige lijst en schrijf u in op de gewenste nieuwsbrieven!
 
 
 
partnerschip IBJ Groep Larcier

 

Doorblader onze tijdschriftencatalogus
2016 online

Tijdschriften 2015

Download de bestelbon Tijdschriften  2016

 

 Groep Larcier werd door
de Vlaamse Overheid
erkend als opleidingsverstrekker
(DV.0214911)
Klik hier voor meer informatie