40663
larciernl/00000000256
start2 (1)
,40663,
else ! (1)
    
 
 
NIEUWE UITGAVEN
 
 
RECHTSTAKKEN
 
 
WETBOEKEN
 
 
REPERTOIRE NOTARIAL
 
 
TIJDSCHRIFTEN
 
 
REEKSEN
 
 
DIGITAAL
 
 
 
 
Bouwrecht
Burgerlijk contractenrecht
Familiaal vermogensrecht
Jeugdrecht
Personen- en familierecht
Schenkingen
Verbintenissenrecht
Verzekeringsrecht
Zakenrecht
Directe belastingen
Fiscaal recht - algemeen
Indirecte belastingen
Chinees ondernemingsrecht
Financieel recht en boekhoudrecht
Handelscontractenrecht
Mededinging en handelspraktijken
Ondernemingsrecht
Vennootschapsrecht
Vervoerrecht
Auteurs en mediarecht
Industriële eigendom (merken, tekeningen en modellen, octrooien)
Internationaal privaatrecht
Internationaal publiekrecht
Arbeidsrecht
Sociaalstrafrecht
Socialezekerheidsrecht
Ziekte en arbeidsongevallen
Administratief recht
Arbitragehof
Lokale overheden
Nationaliteit en Vreemdelingenrecht
Onderwijs, ambtenarenrecht
Openbare financiën
Overheidsopdrachten
Politie, Milities en Rijkswacht
Staatsrecht
Fundamentele rechten en vrijheden
Gezondheidsrecht
Sportrecht
Vermogensplanning
 
  
1 t/m 10 van de 25 Nieuw
  
Nieuw
 
Editie 2016-2017
Luk Burgelman, Sarne De Vliegher
8de Druk 2016
Dit wetboek biedt een handige verzameling van alle relevante regelgeving m.b.t. de deontologie, tucht en uitoefening van het beroep; het epidemiologisch toezicht op dierengezondheid en voedselveiligheid; dierenwelzijn en diergeneesmiddelen.
Papieren versieverkrijgbaar€ 52,00
 
Met aandacht voor tuchtprocesrecht en Europees procesrecht / Incorporeert de wijzigingen tgv Potpourri I en III
1ste Druk 2016
Deze driedelige Duiding bevat een uitgebreide artikelsgewijze commentaar op het Gerechtelijk Wetboek, en bijzondere wetgeving (o.a. rechtsplegingvergoeding) met kruisverwijzingen, rechtspraak en rechtsleer en overzichtscommentaren.
Papieren versieverkrijgbaar€ 70,00
 
2016-2017
Kristiaan Bernauw, Philippe Colle, Geert Jocqué, Britt Weyts
9de Druk 2016
Dit themawetboek bundelt op overzichtelijke wijze de basiswetgeving inzake verzekeringen, ten behoeve van de dagelijkse verzekeringspraktijk en het onderwijs. Het handig formaat en de overzichtelijke bladspiegel zorgen voor een vlot gebruik.
Papieren versieverkrijgbaar€ 60,00
 
Dirk Van Gerven
1ste Druk 2016
Dit Handboek geeft een volledig overzicht van de regels die ten grondslag liggen van het Belgische vennootschapsrecht, met een systematische doorsteek naar, en toepassing op, de verschillende vennootschapsvormen.
Papieren versieverkrijgbaar€ 300,00
 
Filiep Deruyck
1ste Druk 2016
Dit Cahier behandelt de impact van de veralgemeende correctionaliseerbaarheid van misdaden op de artikelen 25 en 80 van het Strafwetboek en enkele andere bepalingen van materieel strafrecht, en de wijzigingen aan de wet op de voorlopige hechtenis.
Papieren versieverkrijgbaar€ 40,00
 
Herziene editie - 2016
Dirk Deschrijver
2de Druk 2016
Dit werk geeft een grondige fiscaal-juridische, kritische en globale analyse van het fenomeen ‘bedrijfsvoorheffing', met grondige bespreking van de verschillende onderworpen bestanddelen en van de verschillende verplichtingen die rusten op de schuldenaar.
Papieren versieverkrijgbaar€ 250,00
 
Vade mecum
Frank Fleerackers
1ste Druk 2016
In deze kritische monografie onderzoekt de auteur vanuit zijn ervaring binnen de rechtswetenschap, de advocatuur en de Hoge Raad voor de Justitie, hoe effectief juridisch denken ontstaat en gevormd wordt, met het oog op selectie en vervolmaking.
Papieren versieverkrijgbaar€ 65,00
 
BFR / DBF 2016/III
16de Druk 2016
BFR 2016/III bevat een Kroniek Nederlands financieel recht 2015-2016, en becommentarieerde rechtspraak over onder meer prospectusaansprakelijkheid, fianciële producten, kasgeldvennooschappen,... -> Ontdek de inhoudstafel / découvrez le sommaire
Papieren versieverkrijgbaar€ 70,00
 
VIP nr 2016/2
2de Druk 2016
Themanummer “Valkuilen estate planning” met oa: Schenkingen aan minderjarigen: ouderlijk beheersrecht & ouderlijk vruchtgenot; Successief vruchtgebruik bij aankoop onroerend goed; Roerende schenkingen: gevolgen voor de echtgenoot-schenker/begunstigde,....
Papieren versieverkrijgbaar€ 35,00
 
Bert Mergits
2de Druk 2016
(Kandidaat-)personeelsafgevaardigden genieten een bijzondere bescherming tegen ontslag en overplaatsing. Dit Cahier bevat een praktijkgerichte inventaris van de diverse beschermde werknemers, en van de aanvang en het einde van hun bescherming.
Papieren versieverkrijgbaar€ 45,00
 
BFW-RBF 2016/3
16de Druk 2016
BFW 2016/3 bevat een uitgebreid Dossier Tax-shift -> Ontdek de inhoudstafel / découvrez le sommaire
Papieren versieverkrijgbaar€ 70,00
 
IHT / CIT / ITT 2016/2
2de Druk 2016
IHT 2016/2 bevat een uitgebreid Dossier Drones met diverse doctrinebijdragen over onder meer de impact op privacy, aansprakelijkheid, etc., en geannoteerde rechtspraak over onder meer Overliggelden en het ongeval met de Costa Concordia
Papieren versieverkrijgbaar€ 80,00
 
2015de Druk 2015
Arresten van het Hof van Cassatie geeft maandelijks de arresten van het Hof weer, chronologisch geordend, en met conclusies en annotaties van het Openbaar Ministerie. Dit nummer bevat de arresten nr 288 tot 357 van mei 2015.
Papieren versieverkrijgbaar€ 90,00
 
Nieuwe bijgewerkte editie 2016
Nancy De Beule, Lode Agache, Christian Van Craeyvelt
1ste Druk 2016
Deze nieuwe editie geeft de ondernemer en diens adviseur op praktijkgerichte wijze een zo volledig mogelijk beeld van de boekhoudkundige en fiscale consequenties van een reorganisatie via een inbreng van een algemeenheid van goederen of een bedrijfstak.
Papieren versieverkrijgbaar€ 111,00
 
Frank Gotzen, Marie-Christine Janssens
1ste Druk 2016
Deze grondige studie van het merkenrecht in al zijn facetten met als rode draad de beslissingen van het Hof van Justitie en het Benelux-Gerechtshof is een ‘must’ voor ieder die in het professionele of bedrijfsleven actief bezig is met merkenrecht.
Papieren versieverkrijgbaar€ 120,00
 
De Larcier Wetboeken: nieuwe basiseditie 2016 (bijgewerkt tot 1 februari 2016) - Deel VI
35de Druk 2016
Deel VI van De Larcier Wetboeken omvat de teksten van de Europese Verdragen, de Grondwet en de fundamentele rechten, waarmee elke jurist te maken heeft, telkens uitvoerig geannoteerd, en ook het klassiek administratief recht.
Papieren versieverkrijgbaar€ 363,00
 
De Larcier Wetboeken: nieuwe basiseditie 2016 (bijgewerkt tot 1 februari 2016) - Deel VII
35de Druk 2016
Deel VII van De Larcier Wetboeken is gewijd aan het leefmilieurecht in de ruime zin van het woord: naast het leefmilieurecht sensu stricto (waaronder Vlarem, Vlarebo en Vlarea) ook tevens de regels betreffende de ruimtelijke ordening en stedenbouw.
Papieren versieverkrijgbaar€ 269,00
 
De Larcier Wetboeken: nieuwe basiseditie 2016 (bijgewerkt tot 1 februari 2016) - Deel IV
35de Druk 2016
Deel IV van De Larcier Wetboeken bevat de algemene bepalingen van het sociaal recht, het arbeidsrecht (arbeidsovereenkomst, loon, grensoverschrijdende arbeid, tewerkstelling, sluiting van ondernemingen etc.) en het socialezekerheidsrecht.
Papieren versieverkrijgbaar€ 363,00
 
De Larcier Wetboeken: nieuwe basiseditie 2016 (bijgewerkt tot 1 februari 2016) - Deel V
35de Druk 2016
Deel V van De Larcier Wetboeken behandelt alle takken van het fiscaal recht: BTW, douane en accijnzen, inkomstenbelastingen, met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, met het zegel gelijkgestelde taksen, registratie- en successierechten,...
Papieren versieverkrijgbaar€ 352,00
 
De Larcier Wetboeken: nieuwe basiseditie 2016 (bijgewerkt tot 1 februari 2016) - Deel III
35de Druk 2016
Deel III van De Larcier Wetboeken behandelt alle economische en financiële materies: Wetboek Economisch recht, faillissementsrecht, mededingingsrecht, vervoerrecht, warenreglementering en bank- en monetair recht, intellectuele eigendom,..
Papieren versieverkrijgbaar€ 391,00
 
De Larcier Wetboeken: nieuwe basiseditie 2016 (bijgewerkt tot 1 februari 2016) - Deel I
35de Druk 2016
Dit deel I omvat hoofdzakelijk teksten van privaatrecht (handelsrecht niet inbegrepen), gerechtelijk recht, intellectuele eigendomsrechten en internationaal privaatrecht, maar ook materies die de wetgever buiten de sfeer van het strafrecht heeft gebracht.
Papieren versieverkrijgbaar€ 363,00
 
De Larcier Wetboeken: nieuwe basiseditie 2016 (bijgewerkt tot 1 februari 2016) - Deel II
35de Druk 2016
Deel II omvat al hetgeen tot het strafrecht in enge zin behoort (Strafwetboek, strafprocesrecht, gerechtelijke politie), maar ook materies die vaak in een strafrechtelijke context worden behandeld, zoals het wegverkeer, etc.
Papieren versieverkrijgbaar€ 269,00
 
RABG 2016/12
1ste Druk 2016
RABG 2016/12 bevat geannoteerde rechtspraak ivm publiek recht, oa over Vrijstelling rechtsplegingsvergoeding overheid; Administratief kort geding; Raad van State en tijdstip betaling rolrechten; en een overzicht van recente wetgeving publiek recht.
Papieren versieverkrijgbaar€ 60,00
 
Vormingsprogramma 2016
1ste Druk 2016
Met praktijkgerichte bijdragen over Sociale media in de advocatuur; Distributiecontracten; Gevolgen Potpourri II op het strafrecht; Ongeoorloofde overeenkomsten en de (gedeeltelijke) vernietigingssanctie;. Recente rechtspraak familiaal vermogensrecht
Papieren versieverkrijgbaar€ 70,00
 
RABG 2016/11
1ste Druk 2016
RABG 2016/11 bevat recente Opvallende fiscale procedurearresten,van commentaar voorzien over o.a.: Visitatie; Handtekening bezwaarschrift; Hoorrecht; Gebrek aan motivering; Kwalificatie en aanslagtermijn; Btw-verjaring; Aanslag geheime commissielonen
Papieren versietijdelijk onbeschikbaar€ 60,00
 
  
1 t/m 10 van de 25 Nieuw
  
Opleidingen
Agenda
Februari 2016 t.e.m. november 2016 (verschillende locaties)
januari 2016 tot en met november 2016
VBO - Brussel
 

 Doorblader het Nederlandstalig magazine van Larcier Group online

 

Larcier Group verhuist
Persbericht

Ergon verkoopt Larcier Holding aan Editions Lefebvre Sarrut

Lees meer

 
Te verschijnen
 
Larcier Grp app
e-books
Studentencodex
éditions Larcier
Nieuwsbrieven
Raadpleeg de volledige lijst en schrijf u in op de gewenste nieuwsbrieven!
 
 
 
partnerschip IBJ Groep Larcier

 

Doorblader onze tijdschriftencatalogus
2016 online

Tijdschriften 2015

Download de bestelbon Tijdschriften  2016

 

 Groep Larcier werd door
de Vlaamse Overheid
erkend als opleidingsverstrekker
(DV.0214911)
Klik hier voor meer informatie