40663
larciernl/00000000256
start2 (1)
,40663,
else ! (1)
  Bericht aan het Notariaat  
 
 
NIEUWE UITGAVEN
 
 
RECHTSTAKKEN
 
 
WETBOEKEN
 
 
REPERTOIRE NOTARIAL
 
 
TIJDSCHRIFTEN
 
 
REEKSEN
 
 
DIGITAAL
 
 
 
 
Bouwrecht
Burgerlijk contractenrecht
Familiaal vermogensrecht
Jeugdrecht
Personen- en familierecht
Schenkingen
Verbintenissenrecht
Verzekeringsrecht
Zakenrecht
Directe belastingen
Fiscaal recht - algemeen
Indirecte belastingen
Chinees ondernemingsrecht
Financieel recht en boekhoudrecht
Handelscontractenrecht
Mededinging en handelspraktijken
Ondernemingsrecht
Vennootschapsrecht
Vervoerrecht
Auteurs en mediarecht
Industriële eigendom (merken, tekeningen en modellen, octrooien)
Internationaal privaatrecht
Internationaal publiekrecht
Arbeidsrecht
Sociaalstrafrecht
Socialezekerheidsrecht
Ziekte en arbeidsongevallen
Administratief recht
Arbitragehof
Lokale overheden
Nationaliteit en Vreemdelingenrecht
Onderwijs, ambtenarenrecht
Openbare financiën
Overheidsopdrachten
Politie, Milities en Rijkswacht
Staatsrecht
Fundamentele rechten en vrijheden
Gezondheidsrecht
Sportrecht
Vermogensplanning
 
  
1 t/m 10 van de 35 Nieuw
  
Nieuw
 
1ste Druk 2017
Dit werk geeft een overzicht van 25 jaar rechtspraak over grondrechten in fiscale zaken (EHRM, HvJ, GWH, HvC, RvS). Per grondrecht wordt ook de draagwijdte van het grondrecht voor elk rechtsinstrument toegelicht
Papieren versietijdelijk onbeschikbaar€ 110,00
 
Jeugd- en kinderrechten: 30 jaar jeugdadvocaten in Vlaanderen, België, Europa
1ste Druk 2017
Dit boek is het verslagboek van de studiedag 30 Jaar Jeugdadvocaat in Vlaanderen – België – Europa, met focus op de nationale en internationale jeugd- en kinderrechten.
Papieren versieverkrijgbaar€ 60,00
 
Overzicht van rechtspraak 2011-2015
Annelies Gielen, Henri-François Lenaerts, Bart Vanschoebeke, Jean-Yves Verslype, Gaëlle Willems, Ann Witters
3de Druk 2017
In 18 hoofdstukken komen alle thema’s aan bod die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met ontslag. Telkens wordt het ruimer kader geschetst en wordt een uitgebreid overzicht gegeven van concrete gevallen en cases.
Papieren versieverkrijgbaar€ 125,00
 
DT 2016/2
16de Druk 2016
D&T 2016/2 bevat onder meer bijdragen over de vrijeberoepsbeoefenaars, hun deontologie en de handhaving ervan in de Europese Unie, en geannoteerde rechtspraak over o.a. simultane tucht- en strafprocedure; retroactiviteit van de mildere straf; openbaarheid
Papieren versieverkrijgbaar€ 115,00
 
RABG 2016/20
1ste Druk 2016
RABG 2016/20 bevat geannoteerde rechtspraak over intellectuele eigendomsrechten, oa over: Integrale vergoeding van advocatenkosten in IE-geschillen; Het plaatsen van een link: een mededeling aan het publiek?; De verwarringstichtende handelsnaam,...
Papieren versieverkrijgbaar€ 60,00
 
1ste Druk 2017
Het boek verschijnt bij de viering van het 15-jarig bestaan van de Orde van Vlaamse Balies en de Ordre des Barreaux francophones et germanophone (Avocats.be). Onmisbaar voor alle actoren die begaan zijn met de toekomst van justitie.
Papieren versieverkrijgbaar€ 75,00
 
BFR/DBF 2016/V
16de Druk 2016
Dit speciaal jubileumnummer Bank- en Financieel Recht bevat een keur van bijdragen uit recente nummers / Dans ce numéro exceptionnel d’anniversaire de Droit bancaire et financier on a retenu les contributions significatives qui ont été publiées récemment
Papieren versieverkrijgbaar€ 70,00
 
BFW-RBF 2016/6: Jubileumnummer 80 jaar
16de Druk 2016
Dit speciaal jubileumnummer Bank- en Financiewezen bevat een selectie van bijdragen uit recente nummers / Ce numéro exceptionnel d’anniversaire de la Revue bancaire et financière contient des contributions significatives qui ont été publiées récemment
Papieren versieverkrijgbaar€ 70,00
 
2de Druk 2016
Deze praktijkgids brengt alle bepalingen die betrekking hebben op druggebruik samen en licht ze bevattelijk toe incl. alle relevante aspecten, zoals drugs in het verkeer, op school, werk, drugstesten, crisissituaties, hulpverlening, zorgstructuren,...
Papieren versieverkrijgbaar€ 50,00
 
Praktisch toegelicht
Bart Van den Bergh
1ste Druk 2017
Het Cahier is een praktijkgerichte bespreking van alle deelaspecten omtrent de vervanging van de notaris-gerechtsmandataris, zowel vanuit de invalshoek van het notariaat, als van de advocatuur. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de notaris-vereffenaar.
Papieren versieverkrijgbaar€ 65,00
 
BFR/DBF 2016/IV
16de Druk 2016
BFR 2016/ IV bevat onder meer een Rechtspraakoverzicht Les sûretés réelles et les privilèges (2007-2015), genannoteerde rechtspraak over juridische gevolgen van "de-risking" en een aantalbijdragen over compliance,...
Papieren versieverkrijgbaar€ 70,00
 
TJK 2016/4
16de Druk 2016
TJK 2016: bijdragen over inclusief onderwijs en de jeugdadvocaat in de buitengerechtelijke jeugdhulp; en geannoteerde rechtspraak over o.a. plaatsing van minderjarigen: de pedagogische en kinderrechtentoets; Gerechtskosten en het belang van het kind
Papieren versieverkrijgbaar€ 50,00
 
Paul Bekaert
1ste Druk 2017
Het werkje geeft een bevattelijk overzicht van diverse, voor de praktijk relevante, deontologische onderwerpen, geschreven vanuit een bijzondere praktijkervaring in tuchtzaken en deontologische problematieken.
Papieren versieverkrijgbaar€ 45,00
 
1ste Druk 2017
Dit werk evalueert het Onroerenderfgoeddecreet: de procedure en de rechtsgevolgen inzake beschermingen en inventarissen, praktische gevolgen van de verplichting tot het uitvoeren van een archeologisch onderzoek, en de handhaving.
Papieren versieverkrijgbaar€ 60,00
 
RABG 2016/19
1ste Druk 2016
RABG 2016/19 bevat geannoteerde Casssatierechtspraak Fiscale procedure: o.a. over Onwettigheden bij fiscale onderzoeken; Berusting in fiscale zaken; Aanwijzingen van fraude; Voorafgaande kennisgeving; Bezwaartermijn; Ambtshalve ontheffing; Aanslagtermijn,
Papieren versieverkrijgbaar€ 60,00
 
De Larcier Wetboeken: editie 2016 - Deel V
36de Druk 2016
Deel V van De Larcier Wetboeken behandelt alle takken van het fiscaal recht: BTW, douane en accijnzen, inkomstenbelastingen, met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, met het zegel gelijkgestelde taksen, registratie- en successierechten,...
Papieren versieverkrijgbaar€ 352,00
 
De Larcier Wetboeken: editie 2016 - Deel VII
36de Druk 2016
Deel VII van De Larcier Wetboeken is gewijd aan het leefmilieurecht in de ruime zin van het woord: naast het leefmilieurecht sensu stricto (waaronder Vlarem, Vlarebo en Vlarea) ook tevens de regels betreffende de ruimtelijke ordening en stedenbouw.
Papieren versieverkrijgbaar€ 269,00
 
De Larcier Wetboeken: editie 2016 - Deel VI
36de Druk 2016
Deel VI van De Larcier Wetboeken omvat de teksten van de Europese Verdragen, de Grondwet en de fundamentele rechten, waarmee elke jurist te maken heeft, telkens uitvoerig geannoteerd, en ook het klassiek administratief recht.
Papieren versieverkrijgbaar€ 363,00
 
De Larcier Wetboeken: editie 2016 - Deel III
36de Druk 2016
Deel III van De Larcier Wetboeken behandelt alle economische en financiële materies: Wetboek Economisch recht, faillissementsrecht, mededingingsrecht, vervoerrecht, warenreglementering en bank- en monetair recht, intellectuele eigendom,..
Papieren versieverkrijgbaar€ 391,00
 
De Larcier Wetboeken: editie 2016 - Deel I
36de Druk 2016
Dit deel I omvat hoofdzakelijk teksten van privaatrecht (handelsrecht niet inbegrepen), gerechtelijk recht, intellectuele eigendomsrechten en internationaal privaatrecht, maar ook materies die de wetgever buiten de sfeer van het strafrecht heeft gebracht.
Papieren versietijdelijk onbeschikbaar€ 363,00
 
De Larcier Wetboeken: editie 2016 - Deel II
36de Druk 2016
Deel II omvat al hetgeen tot het strafrecht in enge zin behoort (Strafwetboek, strafprocesrecht, gerechtelijke politie), maar ook materies die vaak in een strafrechtelijke context worden behandeld, zoals het wegverkeer, etc.
Papieren versieverkrijgbaar€ 269,00
 
De Larcier Wetboeken:editie 2016 - Deel IV
36de Druk 2016
Deel IV van De Larcier Wetboeken bevat de algemene bepalingen van het sociaal recht, het arbeidsrecht (arbeidsovereenkomst, loon, grensoverschrijdende arbeid, tewerkstelling, sluiting van ondernemingen etc.) en het socialezekerheidsrecht.
Papieren versieverkrijgbaar€ 363,00
 
VIP 2016/3
2de Druk 2016
VIP 16/3 bevat oa bijdragen over de waardering van een rekening-courant in het kader van de aangifte van nalatenschap; De private stichting in de praktijk; en rulings over erfbelasting en de individuele levensverzekering en de gecertificeerde maatschap;
Papieren versieverkrijgbaar€ 35,00
 
1ste Druk 2016
De Aanvullingen 2016 werken de basiseditie 2016 bij tot 1 september 2016. Deze Aanvullingen zijn inbegrepen in de aankoop van de basiseditie.
Papieren versieverkrijgbaar€ 864,00
 
De Larcier Wetboeken - Deel IV
1ste Druk 2016
De Aanvulling 2016 werkt de basiseditie 2016 bij tot 1 september 2016.
Papieren versieverkrijgbaar€ 150,00
 
De Larcier Wetboeken - Deel VI
1ste Druk 2016
De Aanvulling 2016 werkt de basiseditie 2016 bij tot 1 september 2016.
Papieren versieverkrijgbaar€ 150,00
 
De Larcier Wetboeken - Deel V
1ste Druk 2016
De Aanvulling 2016 werkt de basiseditie 2016 bij tot 1 september 2016.
Papieren versieverkrijgbaar€ 120,00
 
De Larcier Wetboeken - Deel III
1ste Druk 2016
De Aanvulling 2016 werkt de basiseditie 2016 bij tot 1 september 2016.
Papieren versieverkrijgbaar€ 190,00
 
De Larcier Wetboeken - Deel II
1ste Druk 2016
De Aanvulling 2016 werkt de basiseditie 2016 bij tot 1 september 2016.
Papieren versieverkrijgbaar€ 100,00
 
De Larcier Wetboeken - Deel I
1ste Druk 2016
De Aanvulling 2016 werkt de basiseditie 2016 bij tot 1 september 2016.
Papieren versieverkrijgbaar€ 120,00
 
RABG 2016/17 -18
1ste Druk 2016
RABG 2016/17-18 bevat geannoteerde rechtspraak over o.a. Kennisgeving; Hervatting van geding-overlijden procespartij; Schriftelijke getuigenverklaring; Rechtsplegingsvergoeding; Incidenteel beroep; Beslag –bewarend beslag op zeeschepen; IPR - huwelijk
Papieren versieverkrijgbaar€ 60,00
 
Tweede herwerke editie
Hendrik Leurs
2de Druk 2016
Dit boek verklaart alle belangrijke begrippen uit vastgoed en bouw, vanuit technische, administratieve, juridische en financiële invalshoek, aangevuld met technische illustraties, modeldocumenten, bouw- & onderhoudtips.
Papieren versieverkrijgbaar€ 85,00
 
1ste Druk 2016
Dit werk bespreekt het Decreet Complexe Projecten aan de hand van casestudies van de eerste pilootprojecten: leiden deze tot tijdswinst en meer rechtszekerheid?
Papieren versieverkrijgbaar€ 55,00
 
1ste Druk 2016
Dit cahier focust op de vennootschap bij de behandeling van een vereffening-verdeling na echtscheiding, en dit zowel in de burgerrechtelijke, vennootschapsrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten.
Papieren versieverkrijgbaar€ 65,00
 
  
1 t/m 10 van de 35 Nieuw
  
Agenda
 

 Doorblader het Nederlandstalig magazine van Larcier Group online

 

Te verschijnen
 
Larcier Grp app
e-books
Studentencodex
éditions Larcier
Nieuwsbrieven
Raadpleeg de volledige lijst en schrijf u in op de gewenste nieuwsbrieven!
 
 
 
partnerschip IBJ Groep Larcier

 

Doorblader onze tijdschriftencatalogus
2016 online

Tijdschriften 2015

Download de bestelbon Tijdschriften  2016

 

 Groep Larcier werd door
de Vlaamse Overheid
erkend als opleidingsverstrekker
(DV.0214911)
Klik hier voor meer informatie